Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiary aksjologiczne literatury rosyjskiej IV 3202-S2SMWA22z
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

WIEDZA

− student zna problematykę współczesnej terminologii aksjologicznej w naukach humanistycznych

− student ma wiedzę na temat współczesnych tekstów teoretycznych dotyczących wartościowania dzieła literackiego

− student ma wiedzę na temat kanonu literatury światowej

UMIEJĘTNOŚCI:

− student przygotowuje całość pracy magisterskiej

− student umie zaprezentować wyniki swoich badań

− student ma umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu naukowego w języku rosyjskim i w języku polskim

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia aksjologii literaturoznawczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość wartości, jaką wnosi różnorodność kulturowa oraz odnosi się z szacunkiem do przejawów interkulturowości,

− student rozumie pojęcia kanonu literatury światowej

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy magisterskiej (100%).

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

570 godz. (19 ECTS) - praca własna studenta:

10% - kwerenda biblioteczna

20% - analiza materiału

70% - przygotowanie 100% tekstu pracy

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć związana z współczesną terminologią aksjologiczną w naukach humanistycznych, interpretacją współczesnych tekstów teoretycznych dotyczących wartościowania dzieła literackiego, omówieniem problematyki kanonu literatury światowej (pozostałe zagadnienia dostosowane do tematyki prac magisterskich).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza tekstów źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Roman Mnich 0/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)