Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do informatyki (potok II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-111bWI1b
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki (potok II)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 5.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami rozwiązywania zadań przy użyciu algorytmów i praktyczna nauka podstaw programowania.

Pełny opis:

 • Co to jest informatyka - krótka historia. Pojęcie zadania, danych, wyniku i algorytmu. Budowa komputera, system operacyjny i jego zadania (w lab. zapoznanie się z Linuxem i podstawowymi programami).
 • Od problemu do programu: Zadania i algorytmy. Opis słowny algorytmu. Przykłady zadań i algorytmów (np. proste sortowania). Kod źródłowy, kompilacja, program wykonywalny.
 • Reprezentacja liczb w komputerze i arytmetyka zmiennopozycyjna. Standard IEEE-754. Proste algorytmy numeryczne (np. sumowanie, schemat Hornera, mnożenie macierzy). Błędy zaokrągleń.
 • Wprowadzenie do programowania: Podstawowe konstrukcje języka programowania imperatywnego (język C). Proste typy danych, deklaracje zmiennych. Instrukcja przypisania, instrukcje warunkowe, instrukcja złożona. Iteracja - instrukcje for, while. Złożone typy danych: tablice, struktury. Procedury i funkcje, przekazywanie parametrów, deklaracje lokalne i globalne, zasięg widoczności. Pliki. Procedury wejścia/wyjścia. Poprawność programu (częściowa, całkowita, metoda niezmienników).
 • Rekurencja: Proste algorytmy rekurencyjne. Zasada "dziel i rządź", programowanie dynamiczne i zachłanne.
Literatura:

 • Podręcznik do nauki wybranego języka programowania.
 • Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. "Wprowadzenie do algorytmów", WNT, Warszawa, 2005.
 • L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, "Algorytmy i struktury danych", WNT, Warszawa 2002.
 • N. Wirth, "Algorytmy + struktury danych = programy".
 • N. Wirth, "Wstęp do programowania systematycznego".
 • D. Harel, "Rzecz o istocie informatyki".
Efekty uczenia się:

Zna materiał wyłożony w trakcie wykładu i utrwalony na ćwiczeniach oraz laboratorium. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań.

W szczególności:

 • Zna podstawowe pojęcia informatyczne: zadania, danych, wyniku i algorytmu.
 • Rozpoznaje problemy, które można rozwiązać algorytmicznie i potrafi podać ich specyfikację.
 • Potrafi opracować i podać zrozumiały opis słowny algorytmu lub w pseudokodzie, a także zaimplementować go w omawianym na wykładzie języku programowania imperatywnego.
 • Rozróżnia kod źródłowy, kompilację i program wykonywalny.
 • Umie napisać, uruchomić, testować i poprawić program komputerowy w omawianym na wykładzie języku programowania imperatywnego, wykorzystując w programie m.in. konstrukcje iteracyjne i warunkowe, instrukcje wejścia-wyjścia, operacje i funkcje logiczne i matematyczne, wskaźniki oraz dynamiczną alokację pamięci.
 • Zna podstawowe techniki programowania.
 • Zna podstawowe pojęcia i fakty dotyczące arytmetyki zmiennopozycyjnej, a także jej główne ograniczenia.
 • Potrafi opracować i zaimplementować algorytmy dla prostych zadań, w tym obliczeniowych (np. sumowania, obliczania wartości wielomianu, mnożenia macierzy) oraz opartych na zależnościach funkcyjnych.
 • Zna i potrafi wykorzystać w praktyce rekurencję oraz zasadę "dziel i rządź".
 • Zna klasyczne algorytmy, m.in. Euklidesa, sortowania, wyszukiwania binarnego.
 • Rozumie i docenia znaczenie poznanych technologii oraz niebezpieczeństwa związane z ich niewłaściwym wykorzystaniem.
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie punktów otrzymanych za prace domowe (40%), projekt programistyczny (30%) i kolokwium (30%).

W sumie trzeba zdobyć co najmniej połowę punktów możliwych do zdobycia.

Egzamin pisemny składa się z zadań, można za niego dostać do 100% punktów, przy czym trzeba zdobyć co najmniej 50%. Ocena po egzaminie jest wystawiana na podstawie średniej liczb punktów zdobytych na ćwiczeniach i na egzaminie. Ocena ta może zostać zmieniona po egzaminie ustnym, przeprowadzanym dla tych, którzy zostaną zaproszeni lub sami się zgłoszą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak
Prowadzący grup: Przemysław Kiciak, Anh Linh Nguyen, Konrad Sakowski, Michał Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)