Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-114bRP1a
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3M+4I
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3I+4M
Punkty ECTS i inne: 7.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Oczekuje się dobrej znajomości zagadnień ujętych w sylabusie przedmiotu Analiza matematyczna II.1.

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do podstawowych pojęć i metod rachunku prawdopodobieństwa. Omawiane są, w szczególności, aksjomatyka Kołmogorowa, podstawowe schematy probabilistyczne, zmienne losowe, ich rozkłady, parametry rozkładów, niezależność, warunkowe wartości oczekiwane w przypadku dyskretnym i ciągłym, zbieżność ciągów zmiennych losowych; podstawowe twierdzenia graniczne: twierdzenie Poissona, słabe i mocne prawo wielkich

liczb, orientacyjnie twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a.

Pełny opis:

1. Aksjomatyka Kołomogorowa. Własności prawdopodobieństwa jako miary.

2. Podstawowe schematy probabilistyczne: prawdopodobieństwo ,,klasyczne’’ dyskretne, geometryczne.

3. Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór Bayesa.

4. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoulliego. Lemat Borela-Cantellego.

5. Zmienne losowe (jedno- i wielowymiarowe) i ich rozkłady, dystrybuanta, rozkłady skokowe, rozkłady ciągłe, gęstości rozkładów. Parametry rozkładów: wartość oczekiwana, wariancja, kowariancja. Nierówność Czebyszewa.

6. Niezależność sigma-ciał, niezależność zmiennych losowych. Rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych.

7. Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Twierdzenie Poissona. Słabe prawo wielkich liczb. Mocne prawo wielkich liczb. Sformułowanie twierdzenia de Moivre'a-Laplace'a.

8. Warunkowa wartość oczekiwana w przypadku zmiennych losowych dyskretnych i zmiennych o łącznym rozkładzie ciągłym.

Literatura:

1. P. Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa 1987.

2. A. Borowkow, Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1975.

3. W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, tom I- II, PWN, Warszawa 1975 i późniejsze wydania.

4. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2010.

5. A. Osękowski, Rachunek Prawdopodobieństwa I, http://dydmat.mimuw.edu.pl/rachunek-prawdopodobienstwa-i.

6. A. Shiryaev, Probability-1, Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York 2016.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna pojęcie przestrzeni probabilistycznej i rozumie jej rolę w matematycznym opisie zjawisk losowych.

2. Potrafi rozwiązywać zadania kombinatoryczne dotyczące zliczania.

3. Zna pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego. Potrafi stosować wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa.

4. Zna pojęcie niezależności zdarzeń i sigma-ciał. Rozumie różnicę pomiędzy niezależnością rodziny zdarzeń, a niezależnością parami.

5. Zna pojęcie zmiennej losowej i rozkładu. Potrafi odczytać z dystrybuanty podstawowe własności rozkładu.

6. Przy użyciu różnych technik wyznacza rozkłady zmiennych losowych, bada ich niezależność.

7. Zna podstawowe przykłady rozkładów dyskretnych i ciągłych. Potrafi podać przykłady zjawisk losowych, które mogą być modelowane przy pomocy takich rozkładów.

8. Zna pojęcie wartości oczekiwanej, wariancji i kowariancji. Potrafi obliczać parametry zadanych zmiennych losowych. Zna związek między niezależnością, a kowariancją.

9. Potrafi rozstrzygać o zbieżności ciągów zmiennych losowych. Zna relacje między różnymi rodzajami zbieżności (prawie na pewno, według prawdopodobieństwa, w L^p) i potrafi je zilustrować przykładami.

10. Potrafi sformułować Mocne Prawo Wielkich Liczb i zna przykłady zastosowań.

11. Zna twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a i stosuje je do przybliżania prawdopodobieństw pewnych zdarzeń.

12. Zna pojęcie warunkowej wartości oczekiwanej i potrafi ją znaleźć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie punktów za ćwiczenia, punktów z kolokwium oraz egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Talarczyk-Noble
Prowadzący grup: Radosław Adamczak, Tomasz Gałązka, Rafał Martynek, Krzysztof Oleszkiewicz, Katarzyna Pietruska-Pałuba, Anna Talarczyk-Noble
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Strzelecka
Prowadzący grup: Stanisław Cichomski, Tomasz Gałązka, Rafał Martynek, Katarzyna Pietruska-Pałuba, Marta Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)