Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1CHJMAT01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka 0
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 1-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Opanowanie podstawowych własności funkcji elementarnych: sinusa i kosinusa, logarytmu i funkcji wykładniczej, pierwiastków, opanowanie podstawowych technik różniczkowania, opanowanie podstawowych zasad badania funkcji jednej zmiennej rzeczywistej, opanowanie podstawowych technik całkowania. Opanowanie podstawowych elementów algebry wektorowej i liniowej, w tym działań na liczbach zespolonych.

Pełny opis:

Przedmiot Matematyka 0 jest wersją Matematyki A z większą liczbą ćwiczeń.

Powtórzenie definicji podstawowych funkcji (sinus, kosinus, logarytm, wykładnicza, pierwiastki). Wprowadzenie funkcji cyklometrycznych. Granice funkcji. Ciągłość: własność przyjmowania wartości pośrednich, osiąganie kresów na przedziale domkniętych. Definicja pochodnej, reguły różniczkowania. Badanie funkcji: monotoniczność, wypukłość i punkty przegięcia, lokalne ekstrema, znajdowanie wartości największych i najmniejszych funkcji różniczkowalnej na przedziale. Wzory przybliżone, wzór Taylora, szacowanie błędu. Szereg Taylora. Funkcja pierwotna. Obliczanie najprostszych całek. Wektory na płaszczyżnie i w przestrzeni, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy. Wyznacznik macierzy (antysymetria, liniowość względem wierszy, kolumn), obliczanie za pomocą operacji na wierszach. Układy równań liniowych, liczby zespolone, wartości własne macierzy. Wzory Cramera. Mnożenie macierzy, zapis macierzowy układu równań linowych, macierz odwrotna. Wartości i wektory własne. Diagonalizacja macierzy. Macierze ortogonalne i unitarne.

Wymagane podstawy: Umiejętność operowania wzorami algebraicznymi w zakresie szkoły średniej, rozwiązywanie równań liniowych i układów równań liniowych z trzema niewiadomymi, postać kanoniczna trójmianu kwadratowego, rozwiązywanie nierówności liniowych i kwadratowych oraz prostych wielomianowych. Znajomość podstawowych wzorów skróconego mnożenia.

Uwaga: Przygotowanie do ćwiczeń polegać musi między innymi na zapoznaniu się z twierdzeniami i definicjami omawianymi na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chałupnik
Prowadzący grup: Marcin Chałupnik, Konrad Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)