Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna i jej zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D96ST
Kod Erasmus / ISCED: 11.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna i jej zastosowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza funkcjonalna I 1000-135AF1
Funkcje analityczne 1000-134FAN
Rachunek prawdopodobieństwa II (potok I) 1000-115aRP2a

Skrócony opis:

Podstawowym celem seminarium jest rozszerzenie i pogłębienie znajomości statystyki matematycznej wyniesionej z wykładów. Omawiane są

wybrane zagadnienia teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne.

W przypakdku obecności cudzoziemców zajęcia będą prowadzone po angielsku.

Pełny opis:

Celem seminarium jest rozszerzenie i pogłębienie znajomości statystyki matematycznej wyniesionej z wykładów "Statystyka Matematyczna I i II". Chodzi zarówno

o uzupełnienie wiedzy teoretycznej, jak i pokazanie możliwości zastosowań, np. w ubezpieczeniach, badaniach reprezentacyjnych, biologii. Przykładowe tematy omawiane na seminarium to: podejscie bayesowskie do statystyki, uogólnione modele liniowe, asymptotyczna teoria największej wiarogodności, wybór modelu, metody rangowe. Zestaw tematów jest dość szeroki i zmienia się w kolejnych latach, ale staramy się żeby najważniejsze metody statystyczne były omawiane. Literatura jest podawana na bieżąco.

Literatura:

Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

0. Umie napisać pracę magisterską.

1. Umiejętność poznawania nowych technik statystycznych z angielskojęzycznej literatury

2. Pogłębienie umiejętności modelowania statystycznego danych

3. Umiejętność przygotowania i wygłoszenia referatów na podstawie angielskojęzycznej literatury

4. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny matematyki.

5. Ma umiejętności językowe w zakresie matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

6. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi pracować w zespole przygotowując referat

2. Potrafi krytycznie oceniać użyteczność metod do zadań

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium magisterskiego jest na pierwszym roku posiadanie tematu pracy i opiekuna, a na drugim złożenie pracy. Ponadto jest wymagane przygotowanie i wygloszenie przynajmniej 1 referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Nowakowski, Piotr Pokarowski
Prowadzący grup: Szymon Nowakowski, Piotr Pokarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)