Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie projektowania molekularnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BP18
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie projektowania molekularnego
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów III roku studiów licencjackich "Zastosowania fizyki w biologii medycynie", specjalność "Biofizyka molekularna" oraz "Projektowanie molekularne i bioinformatyka". Wymagana znajomość podstaw fizyki, chemii i biologii z elementami medycyny, zdobyta podczas zajęć na pierwszych dwóch latach studiów pierwszego stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Proseminarium jest przeznaczone jako wspólne dla studentów dwóch specjalności kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie": "Biofizyka molekularna" oraz "Projektowanie molekularne i bioinformatyka". W ramach zajęć trwających jeden semestr każdy student przygotowuje jedną prezentację na temat wybrany z listy zagadnień dostarczonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Biofizyki (opiekunów w trakcie przygotowywania wystapień) oraz wysłuchuje pozostałych prezentacji i uczestniczy w dyskusji.

Pełny opis:

Proseminarium jest prowadzone dla studentów specjalności związanych z biofizyką, doświadczalnej "Biofizyka molekularna" i komputerowej "Projektowanie molekularne i bioinformatyka". W ramach zajęć każdy student przygotowuje jedną, ok. 30 minutową prezentację na wybrany temat, z listy dostarczonej przez pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Biofizyki oraz uczestniczy w dyskusjach na temat pozostałych prezentacji. Zasadnicze cele zajęć to zapoznanie studentów z kluczowymi i jednocześnie bardzo podstawowymi zagadnieniami biofizyki i bioinformatyki oraz przygotowanie do samodzielnych prezentacji wyników badań.

Nakład pracy studenta:

Wysłuchanie prezentacji innych studentów i przygotowanie do dyskusji = 30 godzin

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji ok. 30 godzin

Razem ok. 60 godz.

Opis sporządził: Ryszard Stolarski, wrzesień 2012

Literatura:

Każda prezentacja jest przygotowywana na podstawie literatury żródłowej dostarczanej studentowi przez zgłaszającego temat opiekuna.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna podstawowe zagadnienia badawcze w zakresie powiązań fizyki, chemii i biologii i związany z tym zakres tematyki badawczej Zakładu Biofizyki (K_W06).

2. Zna podstawy uwarunkowań społecznych biofizyki (K_W08).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Analizuje związki w interdyscyplinarnych badaniach naukowych biofizyki i bioinformatyki (K_U01, K_U02, K_U05).

2. Umie przygotować i zaprezentować zagadnienia naukowe w zakresie podstaw fizyki, chemii i biologii (K_U04, K_U06, K_U07, K_U08).

3. Posługuje się językiem angielskim w zakresie pozwalającym na uzupełnienie wykształcenia i przygotowania prezentacji z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (K_U10).

PODSTAWY

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie wartość i rzetelność wyników oraz znaczenie zespołowej pracy naukowej w ich uzyskiwaniu (K_K02, K_K04).

2. Rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy i zapoznawania się z bieżącą literaturą naukową (K_K01, K_K05).

3. Rozpoznaje priorytety i zasady powiązań zagadnień w naukach o profilu fizykochemicznym i biomedycznym (K_K03, K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny prezentacji przez prowadzącego proseminarium oraz uczestniczących w nim opiekunów studentów dokonujących prezentacji w danym dniu. Podstawowe kryterium oceny dotyczy merytorycznej zawartości prezentacji, jej strony formalnej (zmieszczenie się w czasie, jakość slajdów) oraz znajomości tematu wykazanej w odpowiedziach na pytania zadane w dyskusji. Dodatkowym kryterium jest obecność na zajęciach (obowiązkowa) i udział w dyskusji pozostałych prezentacji.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Lesyng, Joanna Panecka-Hofman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)