Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna synteza organiczna, laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4INZ`WSO-L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna synteza organiczna, laboratorium
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Punkty ECTS i inne: 5.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student przystępujący do zajęć powinien:

- posiadać podstawową wiedzę z chemii organicznej;

- znać zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym;

- znać podstawowe techniki laboratoryjne wykorzystywane w chemii organicznej;

- umieć przeprowadzić syntezę prostych związków organicznych;Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pracą w laboratorium syntetycznym wykorzystującym nowoczesne metody syntezy. Zajęcia będą podzielone na kilka etapów: retrosyntezę związku o zadanej strukturze, zaplanowanie ścieżki syntezy oraz otrzymanie docelowego materiału na drodze kilkuetapowej syntezy.

Pełny opis:

Podczas zajęć laboratoryjnych w ramach „Współczesnej Syntezy organicznej-laboratorium” student zaproponuje a następnie wykona wieloetapową syntezę związku organicznego o podanej strukturze.

Na pierwszych zajęciach student przeprowadzi retrosyntezę molekuły a następnie wykorzystując literaturowe bazy danych (Reaxys, SciFinder, Scopus) zaproponuje ścieżkę syntezy finalnego związku. We współpracy z prowadzącym opracuje plan prac laboratoryjnych. Kolejny etap to praca indywidualna. Student w trakcie trwania zajęć otrzyma i oczyści związki pośrednie oraz związek finalny wykorzystując nowoczesne metod syntezy.

Literatura:

1. A. Vogel, Preparatyka Organiczna, WNT 2006;

2. J. Wróbel (red.), Preparatyka i elementy syntezy organicznej, PWN 1983;

3. J. Gawroński, K. Gawrońska, M. Kwit, Współczesna synteza organiczna, PWN;

4. M. B. Smith, Organic Synthesis, Fourth Edition, Elsevier 2017;

5. Literaturowe bazy danych:

- Reaxys

- SciFinder

- Scopus

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- potrafi korzystać z literaturowych baz danych (Reaxys, SciFinder, Scopus);

- zna reguły retrosyntezy i potrafi zaplanować ścieżkę syntezy dowolnego związku organicznego;

- potrafi starannie zaplanować eksperyment – dobrać odpowiednią aparaturę do warunków prowadzenia reakcji, dostosować zakres czynności do czasu trwania eksperymentu;

- potrafi wykorzystać nowoczesne metody syntezy związków organicznych;

- zdaje sobie sprawę z zagrożeń i potrafi zachować odpowiednie środki ostrożności w trakcie pracy w laboratorium;

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć dopuszczeni są studenci, którzy mają maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności.

Ocena jest średnią ocen cząstkowych z:

- kolokwium wstępnego (podstawowe techniki laboratoryjne i zasady BHP);

- opracowania ścieżki syntezy docelowego związku organicznego;

- wykonania poszczególnych etapów syntezy;

- sprawozdania końcowego;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Matraszek
Prowadzący grup: Joanna Matraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)