Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z metod terapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5FM15 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z metod terapeutycznych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~bbrzozow/FizMed/WzMT/WzMT.html
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student powinien zaliczyć wykład kursowy Obrazowanie medyczne oraz przedmiot Fizyczne podstawy radioterapii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty będą dotyczyły symulacji Monte Carlo fizycznych podstaw działania urządzeń medycznych. W oparciu o platformę GATE zostaną omówione obrazowanie typu SPECT, PET, CT oraz podstawy radioterapii. GATE pozwala w prosty sposób przeprowadzać symulacje fantomów, różnych źródeł promieniowania, systemu detekcyjnego oraz akwizycji danych. Do analizy danych będzie wykorzystany program ROOT.

Pełny opis:

1. Podstawowe polecenia unixowe i instalacja GATE

2. Struktura skryptów i budowa detektora

3. Jak zdefiniować fantom w symulacji?

4. Procesy fizyczne – opis i zastosowanie w symulacji

5. PET – pełna symulacja

6. Histogramy w root

7. Obrazowanie za pomocą SPECT

8. Gamma Kamera w ŚLCJ – symulacja

9. Terapia z użyciem wiązek fotonowych

10. Terapia z użyciem wiązek elektronowych

11. Terapia protonowa

Literatura:

1. Manual GATE v6.2 dostępny online

2. Manual Geant 4 dostepny online

3. Manual Root dostępny online

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W03 - posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu, w obszarze dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku; rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w dyscyplinach naukowych o profilu medycznym, właściwych dla studiowanego kierunku

K_W05 - zna teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej, specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związanych z wybraną specjalnością

K_W06 - posiada pogłębioną wiedzę szczegółową z fizyki, chemii lub biologii w zakresie wybranej specjalności

K_W07 - posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, w obrębie obranej specjalności, a w szczególności zna terminologię z zakresu tych dyscyplin

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 - posiada umiejętności planowania i przeprowadzenia zaawansowanych eksperymentów lub obserwacji w obszarach fizyki, chemii i biologii właściwych dla studiowanego kierunku; potrafi opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych i komputerowych, umie posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą badawczą i współdziałać ze specjalistami z zakresu medycyny; potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane

K_U05 - posiada umiejętność syntezy metod i idei z różnych obszarów fizyki; chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny, jest w stanie zauważyć, że odległe nieraz zjawiska mogą być opisane przy użyciu podobnego modelu

K_U06 - potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych: chemii, biologii oraz wybranych zagadnień medycznych, stosownie do specjalności

K_U08 - potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 - rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy; jest świadomy zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na warsztatach jest obowiązkowa (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Zaliczenie przedmiotu będzie się odbywało na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzozowska-Wardecka
Prowadzący grup: Beata Brzozowska-Wardecka, Adrianna Tartas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.