Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-GEOL
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Przedmioty obowiązkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~twardows/geo/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Matematyka (elementy rachunku różniczkowego i całkowego)

Znajomość matematyki na poziomie wykładu dla studentów geologii po I roku studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z fizyki dla geologów

Pełny opis:

1. Geologia a fizyka

2. Pomiar jako źródło wiedzy o otaczającym świecie

Mechanika (12 godz.)

3. Skalarne i wektorowe wielkości fizyczne

4. Opis ruchu

5. Równania ruchu Newtona

zasada zachowania pędu

6. Grawitacja

7. Praca i energia

zasada zachowania energii

8. Elementy mechaniki relatywistycznej

10. Mechanika ciał stałych i płynów

Termodynamika (8 godz.)

11. Równowaga termodynamiczna i zerowa zasada termodynamiki

12. Temperatura i jej pomiar

13. Ciepło i jego przepływ

14. I zasada termodynamiki

15. Kinetyczna teoria gazów

16. II zasada termodynamiki i entropia

17. Przejścia fazowe

Elektryczność i magnetyzm (14 godz.)

18. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba

19. Pole elektryczne

20. Elektryczna energia potencjalna

21. Prąd elektryczny

22. Pole magnetyczne

23. Źródła pola magnetycznego

24. Indukcja elektromagnetyczna

25. Pole magnetyczne w materii

26. Magnetyzm Ziemi

Fale (10 godz.)

27. Fale mechaniczne

28. Równanie falowe

29. Interferencja fal

30. Fale akustyczne

31. Fale elektromagnetyczne i światło

32. Rozchodzenie się fal w ośrodku materialnym

33. Dyfrakcja fal

dyfrakcja na kryształach

34. Polaryzacja fal

Podstawy mechaniki kwantowej (8 godz.)

35. Kłopoty fizyki klasycznej

36. Funkcja stanu

37. Równanie Schrodingera

38. Atom wodoru

39. Układ okresowy pierwiastków

40. Wiązania chemiczne

Fizyka jądrowa (5 godz.)

41. Siły jądrowe

42. Energia jądrowa

43. Modele jądra atomowego

44. Rozpad jądra atomowego

45. Reakcje jądrowe

46. Budowa materii - cząstki elementarne i oddziaływania fundamentalne

47. Historia wszechświata

Literatura:

P. Hewitt, "Fizyka wokół nas"

R. Resnick, D. Halliday, "Fizyka ", tom 1 i 2

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2.

Notatki z wykładu dostarczane przez wykładowcę

Zadania domowe

Zadania z rozwiązaniami

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student rozpoznaje podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w oparciu o prawa fizyki oraz wyjaśnia ich przebieg. W szczególności dotyczy to analizy procesów geologicznych oraz zjawisk zachodzących w matreii geologicznej (kryształy, skały, ciecze i gazy).

K_W01 zna budowę atomu i prostych cząsteczek oraz zależności pomiędzy fizycznymi i chemicznymi właściwościami pierwiastków i związków chemicznych, składem chemicznym i strukturą związku

K_W03 rozpoznaje podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w oparciu o prawa fizyki oraz wyjaśnia ich przebieg w nawiązaniu do procesów geologicznych

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru odbędą się trzy sprawdziany (każdy sprawdzian będzie trwać 45 minut). Z jednego sprawdzianu można zdobyć maksymalnie 16 punktów zaliczeniowych.

Student zalicza zajęcia, jeśli suma punktów ze sprawdzianów wynosi co najmniej 24 oraz ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na wykładzie.

Zadania na sprawdzianach będą modyfikacjami zadań ze zbioru zadań wzorcowych, który jest udostępniony na stronie przedmiotu.

Na sprawdzianach i egzaminach należy posiadać kalkulator naukowy oraz dokument tożsamości.

Egzaminy – indywidualne, ustne – dotyczą zagadnień omawianych na zajęciach.

Termin 0 – Egzamin

Po indywidualnym ustaleniu terminu z wykładowcą osoba może przystąpić do egzaminu przed sesją egzaminacyjną główną. W takim przypadku osoba ta nie może przystąpić do egzaminu w sesji egzaminacyjnej głównej. Na egzaminie w terminie 0 obowiązuje pełny zakres zagadnień.

Termin 1 – Egzamin

Zaliczenie zajęć jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej głównej.

Termin 2 – Egzamin poprawkowy

Zaliczenie zajęć nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Terminy sprawdzianów

Sprawdziany odbędą się w trakcie wykładów w następujących terminach:

1. 19 listopada 2021 r.

2. 10 grudnia 2021 r.

3. 28 stycznia 2022 r.

Każdy sprawdzian będzie trwać 45 minut.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski, Andrzej Twardowski, Jakub Wiśniewski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski, Andrzej Twardowski, Jakub Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski, Andrzej Twardowski, Jakub Wiśniewski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski, Andrzej Twardowski, Jakub Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)