Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4NP23
Kod Erasmus / ISCED: 05.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/df
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Fizyka jest omówiona jako przedmiot nauczania z punktu widzenia badań dydaktycznych i warsztatu nauczyciela.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi przyszłych nauczycieli na trudności, jakie fizyka sprawia jako przedmiot na różnych szczeblach nauczania, i na możliwości radzenia sobie z nimi w kontekście najnowszych wyników badań dydaktycznych.

Nicią przewodnią części dotyczącej kontroli wyników nauczania, wybranych metod dydaktycznych i treści są cele nauczania.

Program:

1. Fizyka jako dyscyplina i jako przedmiot nauczania. Metodologia fizyki a metodologia dydaktyki fizyki.

2. Cele nauczania fizyki.

3. Język w nauczaniu fizyki.

4. Trudności poznawcze uczniów. Konstrukcja ciągów dydaktycznych z uwzględnieniem barier pojęciowych.

5. Kontrola i ocena wyników nauczania. Sprawdzanie zrozumienia.

6. Analizy dydaktyczne wybranych działów i zagadnień fizyki. Tendencje integracyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

7. Modele w fizyce i w nauczaniu fizyki.

8. Metody aktywizujące w nauczaniu fizyki. Nieformalne nauczanie fizyki.

9. Nauczanie fizyki w różnych kontekstach (fizyka w kuchni, w zagadnieniach ekologicznych, fizyka zabawek,...).

10. Rozwiązywanie zadań jako czynność kształcąca. Zadania otwarte. Analiza wymiarowa. (PN)

11. Wykorzystanie zasobów internetowych oraz urządzeń mobilnych w nauczaniu fizyki. (PN)

Forma zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń - obecność i aktywność na ćwiczeniach oraz zaliczenie prac domowych. Egzamin składa się z części pisemnej (eseju lub ciągu dydaktycznego do przygotowania w domu) oraz egzaminu ustnego (Magdalena Staszel).

Z ostatnich dwóch tematów przeprowadzany jest oddzielny egzamin ustny (Piotr Nieżurawski).

Nakład pracy studenta:

Wykład - 30 h, cwiczenia - 30 h, prace domowe - 30 h, cotygodniowe przygotowanie się do zajęc - 15 h, egzaminacyjna praca pisemna - ok. 30 h, przygotowanie się do egz. ustnego -15 h, razem ok. 150 h.

Opis sporządziła Magdalena Staszel, maj 2010 r.; uzupełnił Piotr Nieżurawski, marzec 2018 r.

Literatura:

1. J.L.Lewis (red.), Nauczanie Fizyki.

2. B.Niemierko, Diagnostyka edukacyjna

3. J.D.Harron, Lekcja chemii. O skutecznym sposobie uczenia

4. A.B.Arons, A Guide to Introductory Physucs Teaching (wybrane rozdziały)

5. R.Driver, E.Guesne, A.Tiberghien, Children's Ideas in Science (wybrane rozdziały)

oraz artykuły w czasopismach specjalistycznych podane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Wykazuje się znajomością obowiązującej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum i liceum

2. Potrafi dobrać narzędzia kontroli wyników nauczania do przyjętych celów nauczania

3. Rozpoznaje najczęściej występujące trudności poznawcze ucznia i potrafi je zdiagnozować

4. Analizuje złożoność języka tekstów przyrodniczych i ich odpowiedniość dla różnych grup wiekowych

5. Konstruuje ciągi dydaktyczne dla zagadnień trudnych poznawczo

6. Wykorzystuje przykłady wszechobecności fizyki w życiu codziennym

7. Dobiera atrakcyjny kontekst nauczania, by zwiększyć zainteresowanie ucznia

8. Potrafi zastosować aktywizujące metody nauczania

9. Analizuje krytycznie sformułowania zadań, potrafi przedstawić rozwiązanie zadania.

10. Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystać w procesie dydaktycznym programy komputerowe i urządzenia mobilne.

Metody i kryteria oceniania:

Tematy 1-9 (MS)

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - 25% punktów

Obecność na zajęciach - 20 % punktów

Prace domowe - 25%

Egzamin - 30%

Tematy 10-11 (PN)

Egzamin ustny: 80%

Aktywność na zajęciach: 20%

Ocena końcowa jest wypadkową ocen od obu prowadzących.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)