Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dydaktyki fizyki A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4NP25
Kod Erasmus / ISCED: 05.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia dydaktyki fizyki A
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość fizyki na poziomie akademickich kursów wprowadzających. Umiejętność graficznej prezentacji danych i ich podstawowej analizy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci w czasie zajęć wykonują doświadczenia, opracowują ich wyniki oraz je interpretują. Przeprowadzają symulacje sposobu włączenia ich w schemat lekcji.

Pełny opis:

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z rolą i miejscem eksperymentów w nauczaniu fizyki, oraz techniką eksperymentu szkolnego. Umiejscowienie pracowni w programie studiów pozwala na przygotowanie dydaktyczne warsztatu doświadczalnego i uzupełnianie go na bieżąco w czasie praktyki.

Program:

Mechanika

Elektrostatyka

Prąd

Pole magnetyczne

Indukcja elektromagnetyczna

Optyka

Interpretacja doświadczeń, wykorzystanie na lekcji

Literatura:

Aktualne podręczniki szkolne do fizyki. Instrukcje do doświadczeń przygotowane przez prowadzącego – dostępne na stronie przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu pracowni student:

1. Zna proste sposoby demonstracji zjawisk fizycznych

2. Potrafi przeprowadzic doświadczenia przewidziane w podstawie programowej

3. Potrafi przeprowadzic zaplanowane doświadczenie przy niewystarczającym wyposażeniu szkoły

4. Rozumie wielostronną rolę doświadczeń w nauczaniu fizyki

5. Dobiera ilustracje doświadczalne do rozważanego poziomu nauczania

6. Potrafi zorganizowac pracę doświadczalną uczniów.

7. Dysponuje doświadczalnym warsztatem dydaktycznym przyszłego nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium jest udział w zajęciach.

W czasie semestru student ma obowiązek zaprezentować na zajęciach on line jeden wykonany przez siebie eksperyment.

Zaliczenie jest w formie ustnego kolokwium na zakończenie semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)