Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna B - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHANALBL3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna B - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 3-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Własności pierwiastków i ich związków. Równowagi reakcji chemicznych: kwas-zasada, wytrącanie osadów, utlenianie-redukcja, kompleksowanie. Stała równowagi reakcji.

Zalecany przedmiot, którego realizacja ułatwi studentowi naukę: Podstawy Chemii Analitycznej z drugiego semestru.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne mają na celu prezentację klasycznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w praktyce w wielu laboratoriach pomiarowych związanych między innymi z ochroną środowiska. Indywidualnie wykonywane są oznaczenia miareczkowe wykorzystujące reakcje: kwas-zasada, strącanie osadów, utleniania-redukcji oraz kompleksowania. Nabyte umiejętności manualne są niezbędne w pracy laboratoryjnej każdego chemika. Zajęcia stanowią płynne powiązanie z laboratorium „Analiza instrumentalna” prowadzonym w semestrze letnim- IV.Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy analizy ilościowej klasycznej (metody miareczkowe, metody wagowe, elementy technik instrumentalnych, a także wykazywać się umiejętnością planowania, wykonania i prawidłowego opisu eksperymentów.

Pełny opis:

W trakcie zajęć laboratoryjnych wszyscy studenci wykonują ćwiczenia wstępne:

• podstawy techniki laboratoryjnej: odmierzanie cieczy, ogrzewanie roztworów, strącanie osadów i ich przemywanie oraz sączenie, prażenie osadów, technika miareczkowania, prowadzenie dziennika laboratoryjnego,

• kalibrowanie kolb i pipety,

• wykonanie odważki substancji wzorcowej Na2CO3 na wadze analitycznej.

Studenci realizujący program na poziomie B wykonują następujące ćwiczenia:

• Przygotowanie roztworu ok. 0.2 mol/l HCl i nastawienie jego miana na odważkę Na2CO3 wobec buforu porównawczego. Oznaczanie NaOH.

• pH-metryczne oznaczanie CO3 2- i HCO3- . Przygotowanie roztworu ok. 0.2 mol/l HCl i nastawianie jego miana. Miareczkowanie próbki węglanów i wodorowęglanów mianowanym roztworem HCl, obliczenie wyniku na podstawie wykreślonej krzywej miareczkowania.

Przygotowanie mianowanego roztworu 0.05 mol/l AgNO3 z odważki wysuszonej soli. Miareczkowanie próbki zawierającej jony Cl- metodą Mohra.

Pośrednie manganometryczne oznaczanie jonów wapnia. Wytrącenie CaC2O4, oddzielenie od roztworu, rozpuszczenie w roztworze H2SO4. Miareczkowanie jonów C2O4 2- mianowanym roztworem KMnO4.

Przygotowanie 0,05 mol/l EDTA, nastawienie jego miana na ZnO. Miareczkowanie mieszaniny jonów Ca2+ i Mg2+.

Literatura:

1. Przepisy analityczne wywieszone w gablocie pracowni.

2. A. Cygański „ Chemiczne metody analizy ilościowej”, WNT, 1992.

3. A. Cygański „ Metody elektroanalityczne”, WNT, 1991.

4. J. Minczewski, Z. Marczenko „Chemia Analityczna”, PWN, 1985.

5. A. Hulanicki „ Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej”, PWN, 1979.

6. Wykład kursowy „ Podstawy Chemii Analitycznej”

Efekty uczenia się:

Wiedza: student pozna:

• podstawowe składniki materii i ich własności, własności pierwiastków chemicznych, podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, rozumie zapis reakcji chemicznych,

• podstawy chemii analitycznej w zakresie metod analizy ilościowej oraz podstawy chemii nieorganicznej,

• podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym

oraz będzie dysponował uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

Umiejętności: Student będzie potrafił:

• zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych,

• posługiwać się metodami rachunku różniczkowego do rozwiązywania wybranych problemów chemicznych,

• przeprowadzić analizę ilościową substancji nieorganicznych,

• planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia i obserwacje oraz krytycznie oceniać wyniki,

• wypowiadać się na tematy dotyczące problemów chemicznych. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej.

Student będzie miał świadomość zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumiał potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Kompetencje społeczne: student

• będzie potrafił pracować w zespole i mieć świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania oraz przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej.

• zrozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena wiedzy teoretycznej (pięć krótkich pisemnych kolokwiów dopuszczających do wykonania ćwiczeń); zaliczenie pisemne wymaga uzyskania min 50% pkt;

- ocena z uzyskanych wyników oznaczeń ilościowych

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kowalska
Prowadzący grup: Katarzyna Kińska, Joanna Kowalska, Monika Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)