Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna z elementami biochemii - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJCHORC2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z elementami biochemii - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest wiedza z podstaw chemii nieorganicznej i analitycznej oraz chemii organicznej i biologii na poziomie liceum.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć, przy udziale studentów, omawiane są właściwości związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe, mechanizmy reakcji oraz proste przekształcenia syntetyczne.

Pełny opis:

Zajęcia uzupełniają zagadnienia poruszane na wykładzie z chemii organicznej, w szczególności ćwiczone są umiejętności zapisywania przebiegu reakcji chemicznych, również z uwzględnieniem stereochemii oraz mechanizmów reakcji. Dla każdej grupy związków, dla których jako kryterium podziału zastosowano grupy funkcyjne, omawiane są: nomenklatura, budowa, podstawowe reakcje chemiczne (mechanizmy reakcji), metody otrzymywania i zastosowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

John McMurry, Chemia Organiczna tom 1-5, PWN, Warszawa 2017 (i poprzednie wydania)

Literatura uzupełniająca:

Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren i Peter Wothers, Chemia organiczna, tom 1-4, WNT, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada podstawową wiedzę na temat reaktywności i metod otrzymywania wybranych klas związków organicznych,

- rozumie zależności pomiędzy budową a reaktywnością molekuł organicznych,

- potrafi poprawnie zapisywać przebieg reakcji z uwzględnieniem mechanizmu oraz stereochemii,

- potrafi analizować i rozwiązywać problemy z zakresu podstawowych zagadnień chemii organicznej,

- potrafi zaplanować syntezę prostych związków organicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa, dopuszczalne trzy nieobecności.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń będzie uzyskanie 50% punktów z kolokwiów.

Testy/zadania na platformie Kampus dla chętnych, dające możliwość uzyskania dodatkowych punktów do zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Joanna Szawkało, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Szczegółowe informacje oraz materiały do zajęć dostępne na platformie e-learningowej Kampus 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)