Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMCHFL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą do badań zjawisk fizykochemicznych, planowania i wykonywania eksperymentów oraz opracowywania i przedstawiania wyników doświadczalnych.

Pełny opis:

Laboratorium z chemii fizycznej przygotowuje do praktycznego posługiwania się aparaturą do badań fizykochemicznych, uczy planowania i wykonywania eksperymentów oraz opracowywania i przedstawiania wyników doświadczalnych. Zakres materiału obejmuje podstawy termodynamiki fenomenologicznej, kinetyki chemicznej i elektrochemii. Studenci wykonują pięć spośród ośmiu ćwiczeń: „Wyznaczanie ciepła i temperatury przemiany fazowej przy pomocy różnicowego kalorymetru dynamicznego (DSC)”, „Badanie elektrod jonoselektywnych”, „Pomiar przewodnictwa roztworów elektrolitów”, „Wpływ stężenia katalizatora na stałą szybkości reakcji inwersji sacharozy”, „Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy”, „Pomiary nefelometryczne koloidów”, „Osmoza”, „Elektroforeza”.

Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna. PWN

2. B.N. Barrow, Chemia Fizyczna, PWN

3. K. Pigoń, Z.Ruziewicz, Chemia Fizyczna. PWN, 2005

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student/ka powinien/a potrafić zanalizować i wyjaśnić właściwości fizykochemiczne związków chemicznych, znać techniki stosowane w badaniach zjawisk fizykochemicznych i analizować zjawiska fizykochemiczne w zakresie ćwiczeń wchodzących w skład przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność i opis ćwiczenia). Student/ka na początku zajęć zdaje kolokwium w formie pisemnej, wykonuje ćwiczenie, a następnie opracowuje uzyskane dane eksperymentalne i przedstawia osobie prowadzącej w formie opisu. Po przeprowadzeniu pięciu ćwiczeń studenci/tki zdają kolokwium końcowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Garbacz
Prowadzący grup: Agata Królikowska, Dorota Nieciecka, Kamila Zarębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)