Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna IIA - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHOR2AL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna IIA - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin z Chemii Organicznej IA

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu student powinien nabyć umiejętność przeprowadzenia syntezy prostych związków organicznych i opanować techniki laboratoryjne najczęściej stosowane w chemii organicznej: krystalizację, ekstrakcję, destylację prostą, destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, destylację z parą wodną. Student powinien nauczyć się umiejętność bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.

Pełny opis:

Ćwiczenia wstępne: oczyszczenie trzech substancji organicznych poprzez: krystalizację, destylację prostą i ekstrakcję. Ćwiczenia te poprzedzone są pokazami przeprowadzanymi przez nauczycieli akademickich na pierwszych zajęciach. Po wykonaniu ćwiczeń wstępnych studenci muszą zdać kolokwium ze znajomości podstawowych technik oczyszczania związków organicznych, stosowanej aparatury, rodzaju środków odwadniających, umiejętności korzystania z poradników chemicznych i znajomości zasad BHP.

Część preparatywna polega na otrzymaniu kolejno 4 preparatów o wzrastającej trudności i czasochłonności wykonania. Przed przystąpieniem do syntezy każdego preparatu wymagane jest zdanie ustnego kolokwium u nauczyciela prowadzącego ze znajomości mechanizmu reakcji, sposobów otrzymywania danej klasy związków i ich reaktywności, stosowanych środków ostrożności.

Pod koniec semestru (wymagane zaliczenie co najmniej 3 preparatów) studenci zdają kolokwium końcowe z zakresu teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej syntezy organicznej.

Literatura:

Podstawy preparatyki organicznej, Skrypt dla studentów II roku Wydziału Chemii UW, Misicka A., Orłowska A., Piekarska-Bartoszewicz B., Witkowska E., LIBER, 2012 (wydanie II)

Preparatyka organiczna, Vogel A., WNT, 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien umieć przeprowadzić syntezę prostych związków organicznych i wyizolować produkt syntezy przy użyciu podstawowych technik oczyszczania związków organicznych, jak również znać zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zdanie wszystkich wymaganych w trakcie kursu kolokwiów ustnych i pisemnych. Przeprowadzenie syntezy i wykonanie opisu wszystkich indywidualnych syntez.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Misicka-Kęsik, Piotr Roszkowski
Prowadzący grup: Anna Piątek, Anna Puszko, Beata Wileńska, Marta Zaleskaya-Hernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)