Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia jądrowa i radiacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENCHJRW5 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia jądrowa i radiacyjna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 5 semestru
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki, w szczególności fizyki jądrowej, chemii ogólnej, chemii fizycznej, dozymetrii i ochrony radiologicznej.


Student musi odbyć oraz mieć zaliczone następujące zajęcia:

- Dozymetria i ochrona radiologiczna

- Podstawy fizyki subatomowej


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione są zagadnienia dotyczące współczesnej chemii jądrowej, w tym:

- metody izotopowe stosowane w chemii, biologii, medycynie i w przemyśle

- energetykę jądrową

- chemię aktynowców i transaktynowców

- właściwości fizyczne i chemiczne związków znakowanych izotopami

Do wykładu dołączone są ćwiczenia rachunkowe

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące tematy:

- Izotopy w przyrodzie - występowanie i powstawanie. Naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze.

- Efekty izotopowe

- Wymiana izotopowa

- Chemiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego z materią - elementy chemii radiacyjnej.

- Aktynowce - otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, porównanie z lantanowcami.

- Transaktynowce - otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, porównanie z analogami w układzie okresowym. Chemia pojedynczego atomu.

- Najważniejsze metody rozdzielania i wzbogacania izotopów.

- Wybrane aspekty pracy z izotopami promieniotwórczymi - procedury laboratoryjne, techniki: analiza aktywacyjna, spektrometria Mössbauera, metody pomiarów wybranych izotopów.

- Chemia atomów egzotycznych: mionium, pozytonium.

- Zastosowanie izotopów w technice i nauce. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie (medycyna nuklearna) - diagnostyka i radioterapia.

- Izotopowe metody określania wieku.

- Energetyka jądrowa, paliwo jądrowe, przetwarzanie zużytego paliwa jądrowego. Cykl paliwowy.

Ćwiczenia rachunkowe obejmują następującą tematykę:

- Wyznaczanie stałych chemicznych i fizycznych z wykorzystaniem pomiarów aktywności

- Uwzględnienie wpływu okresu półrozpadu oraz aktywności właściwej w obliczeniach

- Czystość radiochemiczna/izotopowa

- Wydajność radiacyjna

- Efekty izotopowe strukturalne, termodynamiczne i dynamiczne

- Wymiana izotopowa - stan równowagi, kinetyka

- Spektroskopia gamma

- Kinetyka wymiany izotopowej

- Datowanie izotopowe

Wykład = 30 godzin, ćwiczenia = 30 godzin.

Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć (1/2 godziny tygodniowo) = 7,5 godziny

Przygotowanie do egzaminu = 20 godzin

Razem ok. 58 godzin

Literatura:

J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Chemia Jądrowa, Adamantan, 2006

A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 1998

W. Szymański, Chemia Jądrowa, PWN, 1996

A.J. Brodski, Chemia izotopów, PWN, 1958

J. Sobkowski, Chemia Radiacyjna i Ochrona Radiologiczna, Adamantan, 2009

G. Choppin, J. Rydberg, J.-O. Liljenzin, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterworth-Heinemann, 2001

A. Vértes, S. Nagy, Z. Klencsár, R.G. Lovas, F. Rösch, Handbook of Nuclear Chemistry, Springer, 2011

M. Wolfsberg, W.A. Van Hook, P. Paneth, L.P.N. Rebelo, Isotope Effects: in the Chemical, Geological, and Bio Sciences, Springer, 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się znajomością podstawowych właściwości promieniowania jądrowego i jego oddziaływania z materią. Powinien potrafić opisać użyteczność metod stosujących izotopy i wykazać się umiejętnością oceniania zagrożenia związanego ze stosowaniem promieniowania jonizującego i radionuklidów. Zna podstawy energetyki jądrowej- umie ocenić znaczenie i zagrożenia i dla społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Pisemny egzamin końcowy

Ćwiczenia: Pisemne kolokwium końcowe

Do końcowego zaliczenia przedmiotu wymagane jest zarówno zaliczenie wykładu jak i ćwiczeń poprzez uzyskanie minimum 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z egzaminu i minimum 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z kolokwium

Ocena końcowa:

wykład (waga 0.66) + ćwiczenia (waga 0.34)

Dopuszczalna usprawiedliwiona nieobecność na 3 ćwiczeniach rachunkowych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Grdeń
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Grdeń
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.