Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZB1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 1-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Punkty ECTS i inne: 8.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć fizyki oraz matematyki na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Umiejętność analizy i opisu matematycznego związków przyczynowo-skutkowych w fizyce układów makroskopowych, fizyce atomowej i molekularnej.

Wprowadzenie podstawowych praw fizyki z zakresu mechaniki z uwzględnieniem rachunku wektorowego, elementami rachunku różniczkowego i całkowego.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie studenta chemii z podstawowymi prawami fizyki z zakresu mechaniki. Kurs składa się z wykładu i ćwiczeń rachunkowych. Wykład obejmuje pokazy doświadczeń oraz teoretyczny opis zjawisk fizycznych.

Tematyka zajęć: -Pojęcie oddziaływań oraz podstawowe ich rodzje w naturze

-Układ współrzędnych-Wektorowy opis ruchu – wektor wodzący

- Podstawowe pojęcia kinematyki, rodzaje ruchu

- Zasady dynamiki (I + II), prawa Newtona

- III zasada dynamiki , siły wzajemnego oddziaływania, prawo zachowania pędu

- Praca i energia, zasada zachowania energii, siły zachowawcze

- Siły a tory

- Ruch w polu sił centralnych, moment pędu

- Względność ruchu, układy inercjalne i nieinercjalne

- Układy wielu ciał – pojęcie środka masy, zderzenia, rozpady

- Dynamika bryły sztywnej, moment bezwładności bryły

- Prawo zachowania momentu pędu

- Siły harmoniczne, model oscylatora harmonicznego, rezonans

- Drgania własne cząsteczek, elementy analizy Fourier'a

- Fale mechaniczne, równanie falowe, dyspersja, absorpcja

-Dyfrakcja i interferencja

-Elementy mechaniki relatywistycznej

Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego. Odbywają się one w mniejszych grupach i polegają na wspólnym rozwiązywaniu zadań.

Wykład + ćwiczenia = 45 + 30 godzin

Kolokwia (czwartki 17-19) 10 godzin

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych oraz ewentualnie konsultacje

2-4 godz/ tydzień = 30 – 60 godzin

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu =60 godzin

Razem = 175-190 godzin

Literatura:

1.R. Resnick, D. Holliday, Fizyka 1", PWN, Warszawa, 1998

2.C. Kittel, "Mechanika, PWN, Warszawa, 1973

3.B. Gadomska, B. Janowska-Dmoch, W. Gadomski, "Skrypt do Wykładu i Ćwiczeń rachunkowych z fizyki", Wydział Chemii U.W., 2000

4.R. Feynman, "Wykłady z Fizyki", tom I, część I, PWN, Warszawa, 1969, 1974

5.F.C. Crawford, "Fale", PWN, Warszawa, 1972

6.L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa, " Jak rozwiązywać zadania z fizyki", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995

7.S. Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew, "Zbiór zadań z fizyki", PWN, Warszwa, 1965

Efekty uczenia się:

WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI:

1.Umiejętność opisu, analizy i objaśnienia przebiegu zjawiska fizycznego omawianego podczas wykładu

2. Zrozumienie praw rządzących przyrodą

3. Umiejętność sformułowania tych praw językiem matematyki

4. Wykorzystywanie swej wiedzę z dziedziny fizyki w pracy chemika

5.Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych w otaczającej nas rzeczywistości

POSTAWY

1.Współpracować w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemów

2.Zadawać pytania w celu rozwiania swoich wątpliwości

3.Wyjaśnić problem z fizyki kolegom oraz wspólnie z nimi w wyniku dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- na ocenę, na podstawie kolokwiów pisemnych

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie przedmiotu:

– egzamin pisemny – test (~20 pytań) z wymogiem krótkiego uzasadnienia udzielonych odpowiedzi oraz kilka wyżej punktowanych problemów (~5).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: Wojciech Gadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: Wojciech Gadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)