Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody identyfikacji związków organicznych A - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MIZOAL6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody identyfikacji związków organicznych A - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 6-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej.

Student powinien umieć przeprowadzić syntezę prostych związków organicznych i mieć opanowane techniki laboratoryjne najczęściej stosowane w chemii organicznej: krystalizację, ekstrakcję, destylację prostą, destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, destylację z parą wodną. Student powinien znać podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poznają metody (analiza chemiczna, chromatografia, spektroskopia w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis), spektroskopia H NMR) i uczą się stosowania laboratoryjnych technik do:

- identyfikacji prostego związku organicznego,

- określania czystości,

- ustalania struktury związków organicznych,

- rozdzielania mieszanin,

- identyfikacji składników mieszaniny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie umiejętności:

- stosowania chemicznych i chromatograficznych metod identyfikacji prostych związków organicznych,

- stosowania chromatografii do rozdzielania, określania czystości i identyfikacji składników mieszanin,

- zapisywania widm UV-Vis i wykorzystywania danych spektroskopii UV-Vis do identyfikacji i określania czystości związków organicznych, składników mieszanin.

Wykaz ćwiczeń:

Ćwiczenie 1. Reakcje identyfikujące grupy funkcyjne.

Ćwiczenie 2. Identyfikacja nieznanego związku organicznego. Samodzielne wykonanie oraz zapis widm H NMR badanych związków organicznych.

Ćwiczenie 3. Zastosowanie metody chromatografii cienkowarstwowej do identyfikacji składników mieszaniny związków organicznych. Izolacja składników materiału biologicznego.

Ćwiczenie 4. Rozdział składników materiału biologicznego metodą chromatografii kolumnowej.

Ćwiczenie 5. Identyfikacja składników materiału biologicznego metodą spektroskopii UV-Vis; porównanie danych doświadczalnych z literaturą.

Ćwiczenie 6. Dobór warunków analizy chromatograficznej.

Ustalenie składu mieszaniny związków organicznych metodą chromatografii cienkowarstwowej. Identyfikacja składników na podstawie widm IR, NMR, MS.

Literatura:

1. K. Bańkowski, A. Krawczyk, R. Siciński, J. Stępiński, A. Temeriusz - Ćwiczenia z organicznej analizy jakościowej i chemii bioorganicznej - Wyd. UW, 1990.

2. A. Vogel - Preparatyka organiczna - WNT, 1984 lub 2006

3. Z. Jerzmanowska - Analiza jakościowa związków organicznych - PZWL, 1975.

4. J. Woliński, J. Terpiński - Organiczna analiza jakościowa - PWN, 1973.

5. J. Bojarski (red) - Ćwiczenia z preparatyki i analizy organicznej - Collegium Medicum - UJ, 1996.

6. R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszewski - Analiza związków organicznych -

Wyd. Uniw. Gdańskiego, 1996.

7. J. Wróbel (red.) - Preparatyka i elementy syntezy organicznej - PWN, 1983.

8. J.A. Moore, D.L. Dalrymple - Ćwiczenia z chemii organicznej - PWN, 1976.

9. A. Berthillier - Chromatografia i jej zastosowanie - PWN, 1975.

10. Opieńska-Blauth, H. Kraczkowski, H. Brzuszkiewicz - Zarys chromatografii cienkowarstwowej - PWRiL, 1971, 1976.

11. L.A. Kazicyna, N.B. Kupletska - Metody spektroskopowe wyznaczania struktury związków organicznych - PWN, 1974, 1976.

12. M. Szafran, Z. Dega-Szafran - Określanie struktury związków organicznych metodami spektroskopowymi - PWN, 1988.

13. a) R. M. Silverstein, C. C. Bassler - Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych - PWN 1970. b) R. M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych - PWN 2007.

14.F. Wehrli, T. Wirthlin - Interpretacja widm w spektroskopii 13C NMR - PWN, 1985

15. A. Ejchart, L. Kozerski - Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 13C - PWN, 1981, 1988.

16. W. Zieliński, A. Rajca (red) - Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych - WNT, 1995.

17. C.N.R. Rao, – Spektroskopia elektronowa związków organicznych - PWNT, 1982.

18. a) R.T. Morrison, R.N. Boyd - Chemia Organiczna - PWN, 1998.

b) J. McMurry - Chemia Organiczna - PWN, 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

– zna eksperymentalne metody stosowane w do identyfikacji związków organicznych,

– zna zastosowania metod identyfikacji związków organicznych w biologii,

– dobiera warunki analizy metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz kolumnowej,

– umie wykorzystać metodę spektroskopii UV-Vis; zapisuje i analizuje widma UV-Vis,

– umie identyfikować proste związki organiczne na podstawie analizy widm IR, NMR i MS.

– potrafi rzetelnie opracować wyniki doświadczeń.

- potrafi samodzielnie zapisać i zinterpretować widmo H NMR prostego związku organicznego.

Zna metody identyfikacji związków organicznych przy użyciu technik chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych.

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym.

Potrafi przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych przy użyciu technik chemicznych, chromatograficznych i spektroskopowych. Potrafi posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową. Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa - dopuszczenie

Możliwa jedna nieobecność usprawiedliwiona, którą należy odbyć w terminie pracowni dodatkowej

Sprawdziany sprawdzające przygotowanie do zajęć – 70%

Wykonanie, opisy i opracowania ćwiczeń – 20%

Współpraca przy wykonywaniu ćwiczeń grupowych,

aktywność, samodzielność, inne – 10%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałka
Prowadzący grup: Katarzyna Pałka, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)