Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Synteza organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK1W1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Synteza organiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Synteza organiczna (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki tego przedmiotu student powinien mieć pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat planowania syntezy organicznej na zaawansowanym poziomie, analizy retrosyntetycznej oraz znajomości tworzenia wiązań węgiel -wodór, węgiel-węgiel, węgiel - heteroatom

Pełny opis:

Synteza organiczna - pojęcia podstawowe: planowanie syntezy, koncepcja retrosyntezy, pojęcie syntonu, transformacji grup funkcyjnych. Grupy zabezpieczające w chemii organicznej.

Tworzenie wiązania węgiel-węgiel: alkilowanie i acylowanie anionów enolanowych, wykorzystanie acetylooctanu etylu i maloniamu etylu w syntezie organicznej, alkilowanie aktywnych związków metylenowych, reakcje kondensacji, enaminy i ich wykorzystanie w syntezie.

Związki heterocykliczne: synteza i reaktywność pierścieni heterocyklicznych, reakcje podstawienia nukleofilowego i elektrofilowego, stabilność pierścieni heterocyklicznych w reakcjach redox. Chemia supramolekularna - podstawy. Chemia makromolekuł: mechanizmy polimeryzacji, klasy polimerów.

Nukleofilowe podstawienie w związkach aromatycznych, mechanizmy, wpływ grupy opuszczającej i nukleofila na przebieg reakcji, zastępcze podstawienie nukleofilowe.

Literatura:

1. Herbert O. House "Nowoczesne reakcje syntezy organicznej" PWN 1979

2. Jacek Skarżewski "Wprowadzenie do syntezy organicznej" PWN 1999

3. Jason Eames Josephine, M. Peach "Stereochemia" WUW 2009

Efekty uczenia się:

Student zdobędzie podstawową wiedzę na temat planowania i praktycznej realizacji złożonych związków organicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub w przypadku nieobecności egzamin pisemny poprawkowy. Egzamin ma formę otwartych problemów syntetycznych. Zalicza uzyskanie powyżej 50% punktów. Wykład nie jest obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kwiatkowski, Józef Mieczkowski
Prowadzący grup: Piotr Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)