Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biopaliwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6W2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biopaliwa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone wykłady z chemii ogólnej, fizycznej i organicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Słuchacze wykładu będą potrafili wykonać bilans energetyczny przemysłowych procesów spalania, będą potrafili dokonać wyboru odpowiednich metod analitycznych w celu analizy paliw i biopaliw. Słuchacze będą potrafili wskazać wady i zalety paliw kopalnych oraz paliw organicznych otrzymywanych ze źródeł odnawialnych.

Pełny opis:

Substancje palne. Paliwa – podział. Podstawy chemii procesów rodnikowych. Procesy spalania, reakcje łańcuchowe, ciepło spalania, wartość opałowa, wybuchy, granica wybuchowości, silniki z zapłonem iskrowymi i silniki wysokoprężne.

Definicja i podział biopaliw. Biopaliwa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.

Biogaz. Otrzymywanie i ekonomika procesu.

Bioetanol - przegląd surowców i metod otrzymywania (bio)etanolu, koszty produkcji i sposoby oczyszczania. Wartość etanolu jako paliwa.

Biodiesel. Rośliny oleiste i ich wykorzystanie. Przykłady i skład olejów roślinnych, metody otrzymywania, parametry charakteryzujące tłuszcze (liczba jodowa, kwasowa, nadtlenkowa), powiązanie temperatur krzepnięcia ze składem i strukturą tłuszczu. Transestryfikacja: mechanizm procesu, kinetyka reakcji przeestryfikowania.

Biorafinerie.

Analiza techniczna paliw i biopaliw. Przegląd parametrów fizykoche-micznych: gęstość, lepkość dynamiczna i kinematyczna, lepkość względna, temperatura zapłonu i temperatura palenia, temperatura krzepnięcia, temperatury destylacji, dylatacja objętościowa (temperaturowa), liczba oktanowa, liczba cetanowa.

Literatura:

materialy do wykładu będą dostarczone przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Słuchacze wykładu będą potrafili wykonać bilans energetyczny przemysłowych procesów spalania, będą potrafili dokonać wyboru odpowiednich metod analitycznych w celu analizy paliw i biopaliw. Słuchacze będą potrafili wskazać wady i zalety paliw kopalnych oraz paliw organicznych otrzymywanych ze źródeł odnawialnych.

Metody i kryteria oceniania:

punktowany egzamin pisemny lub praca semestralna, ocena końcowa zależna od liczby punktów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)