Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK8-L1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki i chemii ogólnej oraz fizyki i chemii jądrowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie eksperymentalnych metod badania oddziaływania promieniowania jonizującego z materią oraz oznaczania wybranych radionuklidów. W ramach laboratorium studenci zapoznają się z budową i zasadą działania układów detekcji promieniowania.

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne zaprojektowane są w taki sposób, aby studenci mogli w praktyce zetknąć się z metodami analizy substancji promieniotwórczych. Przedstawione będą różnorodne układy do detekcji promieniowania takie, jak licznik Geigera-Mullera, detektory półprzewodnikowe oraz scyntylacyjne. Oprócz budowy i zasady działania detektorów promieniowania studenci będą mieli okazję zapoznać się z metodyką prowadzenia pomiarów, procedurami kalibracyjnymi, metodami obróbki danych. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane będą oznaczenia aktywności wybranych radionuklidów oraz jakościowa i ilościowa analiza substancji o charakterze radiofarmaceutyków.

Literatura:

Literatura będzie wymieniona w wymaganiach do każdego z ćwiczeń indywidualnie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- zna metody i techniki detekcji promieniowania,

- zna podstawowe aspekty budowy i działania detektorów promieniowania,

- zna metodykę prowadzenia pomiarów, metody kalibracji oraz obróbki danych.

- potrafi posłużyć się wybranymi technikami detekcji do przeprowadzenia analizy substancji promieniotwórczych,

- potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanego raportu,

- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza studentów jest weryfikowana bezpośrednio przed każdym ćwiczeniem w formie testu lub innej przewidywanej przez prowadzącego. Po wykonaniu każdego ćwiczenia studenci zobowiązani są do przedstawienia raportu.

Niewykonane w terminie ćwiczenie należy odrobić.

Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski, Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)