Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Organic Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-AOCHLE1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Organic Chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student opanował materiał z zaawansowanej chemii organicznej, który jest wymagany na egzaminie wstępnym na studia II stopnia o kierunku chemia prowadzonych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia na poziomie magisterskim wiedzę na temat diastereo- i enancjoselektywnej syntezy organicznej z naciskiem na zrozumienie wpływu mechanizmu reakcji i struktury stanu przejściowego na stereochemiczny wynik reakcji. Najważniejsze koncepcje będą ilustrowane przykładami syntez totalnych związków naturalnych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

przedstawić podstawowe, aktualnie obowiązujące i stosowane koncepcje syntezy asymetrycznej.

W pierwszej część wykładu przypomniane zostaną podstawowe koncepcje i definicje: chemoselektywność, regioselektywność, stereoselektywność, enancjo- i diastereoselektywność. Następnie zostaną omówione metody oznaczania składu mieszanin enancjo- i diastereoizomerów. W trakcie kolejnych wykładów omówione zostaną addycje związków metaloorganicznych do grupy karbonylowej, modele Crama i Felkina-Ankha, podkreślona zostanie stosowalność modelu Felkina-Ankha dla szeregu innych reakcji stereoselektywnych. Następnie omówione zostaną metody syntezy chiralnych molekuł zawierających nowe centra stereogeniczne: synteza „EPC”, użycie chiralnych pomocników i katalizatorów. Szczególny nacisk zostanie położony na wspóczesne metody syntezy enancjoselektywnej. Każda z koncepcji będzie ilustrowana przykładami ważnych reakcji organicznych:

- podstawy reakcji homo- i hetero-Dielsa-Aldera,

- metaloorganiczna addycja do grupy karbonylowej z użyciem związków Grignarda, związków lito-, glino- i cynkoorganicznych,

- asymetryczne alkilowanie allilowe katalizowane kompleksami palladu, molibdenu i irydu.

- podstawy organokatalizy

Wykład = 30 godzin.

Samodzielne przygotowanie do każdego wykładu (1,0 godzina tygodniowo) = 15 godzin.

Przygotowanie do egzaminu = 25 godzin.

Razem = ok. 70 godzin.

Literatura:

Odnośniki do odpowiednich artykułów w czasopismach chemicznych będą podawane w trakcie wykładu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

- umie wybrać najlepszą w danym przypadku metodę określania nadmiaru enancjomerycznego,

- potrafi stworzyć model stereochemiczny dla prostych reakcji enancjo- i diastereoselektywnych

- zna najważniejsze metody tworzenia nowych centrów stereogenicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy – opisanie lub rozwiązanie problemów z zakresu syntezy asymetrycznej. Czas pisania 90 minut.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bauer
Prowadzący grup: Tomasz Bauer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bauer
Prowadzący grup: Tomasz Bauer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)