Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemistry of Bioelements

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-CHBWYER
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemistry of Bioelements
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/MMaj-Zurawska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Podstawowa rola pierwiastków w układach biologicznych, reakcje biologiczne i procesy transportu przez membrany biologiczne.

Pełny opis:

Pierwiastki istotne w układach biologicznych, makro- i mikroelementy, formy ich występowania, zawartość fizjologiczna, pojęcie specjacji. Skład pierwiastkowy komórek i tkanek, mapy rozkładu pierwiastków i ich przemieszczania się wewnątrz komórki. Typy reakcji przebiegających w komórkach. Podstawowe cząsteczki biologiczne. Rola jonów metali w procesach biologicznych. Typy reakcji enzymatycznych. Reakcje z udziałem tlenu - wiązanie i redukcja tlenu, nośniki tlenu. Membrany biologiczne, pojęcie transportu biernego i czynnego, kanały jonowe, pompa sodowo-potasowa.

Literatura:

1.A. Kabata-Pendias , H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa 1999.

2.S.J. Lippard, J.M. Berg, Podstawy chemii bionieorganicznej, PWN, Warszawa 1998.

3.J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T. D. Jickells, P. S. Liss, Wprowadzenie do chemii środowiska, WNT, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Student powinien wykazać się znajomością rozmieszczenia i roli pierwiastków w organizmach żywych i środowisku oraz zrozumieniem podstaw reakcji chemicznych i transportu przebiegających w układach biologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Trzy testy pisemne on-line podczas semestru, ocena aktywności na wykładzie.

Egzamin pisemny on-line w sesji składający się z pytań testowych jednokrotnego wyboru i z pytań otwartych.

Kryteria oceniania:

procent poprawnych odpowiedzi i odpowiadająca ocena:

60 - 74: 3

75 - 84: 3+

85 - 90: 4

91 - 96: 4+

97 - 100: 5

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze: 3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bilewicz, Magdalena Maj-Żurawska, Hanna Majewska-Elżanowska
Prowadzący grup: Renata Bilewicz, Magdalena Maj-Żurawska, Hanna Majewska-Elżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)