Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamentals of Chemical Technology and Chemicals Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-FCHTER
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fundamentals of Chemical Technology and Chemicals Management
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Wykład wprowadza podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizykochemii oraz elementy inżynierii chemicznej związane z chemicznymi procesami technologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej z uwzględnieniem terminologii obowiązującej w chemii stosowanej i technologii chemicznej.

Omawia zagadnienia projektowania procesu technologicznego, zmianę skali (koncepcja chemiczna i technologiczna), wprowadza elementy techniczno-ekonomicznej analizy procesu z uwzględnieniem zasad bilansowania masy i energii. Zaznajamia z podstawowymi operacjami jednostkowymi, technikami separacji i oczyszczania, sposobami ogrzewania w przemyśle oraz procesami jednostkowymi ze szczególnym uwzględnieniem katalizy.

Wykład wprowadza elementy koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz podstaw zarządzania chemikaliami. Omawia cechy wspólne i różnice pomiędzy przemysłem chemicznym, spożywczym i energetyką. Podaje definicje i charakterystykę technologii czystych. Wprowadza przykłady procesów biotechnologicznych oraz technologii otrzymywania polimerów, paliw i materiałów ceramicznych działających w pełnej skali produkcyjnej. Przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego stosowania i zarządzania materiałami chemicznymi. Zajmuje się elementami projektowania chemicznych zakładów przemysłowych i zarządzaniem ryzykiem procesowym. Informuje o problemach waluacji I komercjalizacji własności intelektualnej. Przybliża problemy ekonomiczne prowadzenia produkcji przemysłowej w przemyśle chemicznym.

Literatura:

J.Hagen, Industrial catalysis and practical approach.

Riegel’s industrial chemistry, Ed. By J.A.Kent

J.Kępiński, Technologia chemiczna nieorganiczna

E.Grzywa, J.Molenda “Technologia podstawowych syntez organicznych.

J.Johannson, Czysta technologia, środowisko, technika, przyszłość.

Chemie Ingenieur Technik -Journal

Green Chemistry: Theory and Practice, P. T. Anastas and J. C. Warner, Oxford University Press, Oxford, 1998

- Green Chemistry and Catalysis, Roger A. Sheldon, Isabel Arends and Ulf Hanefeld,Wiley-VCH (2007)

- E. S. Uffelman “News from Online: Green Chemistry”, J. Chem. Ed. 2004, 81, 172

- Journal “Green Chemistry”

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student potrafi:- projektować i przeprowadzić proste syntezy organiczne i nieorganiczne w sposób ciągły w skali laboratoryjnej,- stosować metody analityczne takie jak chromatografia, spektrofotometria czy kolorymetria do oceny przebiegu reakcji chemicznych,- sporządzać bilanse cieplne, materiałowe i kosztów operacji jednostkowych oraz reaktorów chemicznych,- dokonać oceny jakościowej i ilościowej postępu procesu technologicznego lub jednostkowej operacji,- posługiwać się odczynnikami laboratoryjnymi i usuwać je zgodnie z przepisami BHP.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Wilczura-Wachnik
Prowadzący grup: Agnieszka Krogul-Sobczak, Piotr Piotrowski, Hanna Wilczura-Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)