Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organic Synthesis Laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-ORSLA1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organic Synthesis Laboratory
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Powinien posiadać podstawowe umiejętności pracy w laboratorium, takie jak ekstrakcja, destylacja, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, krystalizacja.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Synteza organiczna, wykonywanie wieloetapowej syntezy,

często w warunkach bezwodnych i w atmosferze gazu obojętnego

Pełny opis:

W zależności od doświadczenia w pracy laboratoryjnej,podczas ćwiczeń studenci otrzymują strukturę i/lub nazwę związku docelowego i są zobligowani do samodzielnego znalezienia właściwych przepisów preparatywnych lub otzrymują od prowadzącego gotowe przepisy. Przeprowadzana synteza jest nie mniej niż trzyetapowa, co pozwala na uświadomienie studentom zależności pomiędzy wydajnością pojedynczego etapu a wydajnością końcową syntezy. Jej wykonanie umożliwia nabycie umiejętności pracy w warunkach bezwodnych i pod zmienionym ciśnieniem. Do ustalania struktury otrzymanych związków stosuje się nowoczesne metody spektroskopowe. Wybór docelowego związku jest ściśle związany z aktualnymi badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale Chemii UW.

Literatura:

1.A. Vogel, Preparatyka organiczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

2. www.reaxys.com

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się umiejętnością stosowania specjalnych technik laboratoryjnych oraz umiejętnością korzystania z czasopism chemicznych przy planowaniu syntezy organicznej. Powinien posiąść umiejętność analizowania przebiegu reakcji korzystając z chromatografii cienkowarstwowej, izolowania produktów stosując chromatografię kolumnową typu "flash".

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen uzyskanych za przeprowadzenie syntezy (oceniana jest staranność pracy i zaangażowanie w pracę, NIE jest oceniana wydajność chemiczna reakcji) i opis syntezy oraz z kolokwium końcowego dotyczącego podstaw teoretycznych przeprowadzonych reakcji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bauer
Prowadzący grup: Tomasz Bauer, Krzysztof Ziach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)