Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie laboratorium chemicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2OZLCH-POW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie laboratorium chemicznym
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z organizacji pracy i zarządzania laboratorium chemicznym

Pełny opis:

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy:

• prawa i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,

• organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy,

• wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

• klasyfikacja zagrożeń, czynniki szkodliwe

w laboratorium fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne,

• metody badań i ocena narażenia zawodowego,

• identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi

i uciążliwymi dla zdrowia,

• gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy

z uwzględnieniem Rozporządzenia REACH

i CLP,

• wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej, ocena zagrożeń przy obsłudze urządzeń biurowych.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac laboratoryjnych

• użytkowanie butli z gazami,

• zasady bezpiecznej pracy z różnego typu substancjami chemicznymi i aparaturą emitującą szkodliwe promieniowanie

• Hałas i prąd elektryczny – charakterystyka zagrożeń wraz z omówieniem sposobów ochrony.

• zasady postępowania z odpadami pochodzenia chemicznego i biologicznego,

• metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka zawodowego; działania wynikające z oceny ryzyka zmierzające do ograniczania skutków zagrożeń; wykorzystanie oceny ryzyka do ustalania priorytetów dla długofalowych zadań

z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz zidentyfikowania prac szczególnie niebezpiecznych, kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

• Zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej ( np. pożaru), w tym zagadnienia związane z ewakuacją i udzieleniem pierwszej pomocy

3. Zarządzanie jakością

• normy ISO mające zastosowanie w laboratorium chemicznym,

• system jakości w laboratoriach chemicznych,

• zasady tworzenia i utrzymywania,

• akredytacja laboratoriów chemicznych,

• audyt.

Literatura:

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94,

z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, nr 0, poz.21 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz.627 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz.322 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz.1650 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, nr 109, poz.704 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005, nr 11, poz.86 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, nr 0, poz.45 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, nr 0, poz.817 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz.166 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 2007, nr 128, poz.897 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 180, poz.1860 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. 1996, nr 114, poz.545 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009, nr 105, poz.870 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) – CLP

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – REACH

• E. Bulska; "Metrologia chemiczna: sztuka prowadzenia pomiarów", Wyd. MALAMUT, wyd. II, (2012) ISBN 987-83-934442-2-9

• praca zbiorowa, red. P. Konieczka, J. Namieśnik; "Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych", WNT (2007) ISBN 978-83-204-3255-8

• W. Hyk, Z. Stojek; "Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym", wyd. K2 (2010) ISBN 83-915857-5-1

• PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"

• PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 "Międzynarodowy słownik metrologii: pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)"

Efekty uczenia się:

Osoba po ukończeniu kursu posiada wiedzę z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny w laboratorium chemicznym, umie szacować ryzyko zawodowe. Zna wymagania norm ISO dotyczących laboratoriów badawczych. Posiada również wiedzę dotyczącą akredytacji i technik audytowania.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie kursu na podstawie testu

Świadectwo ukończenia kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bulska
Prowadzący grup: Ewa Bulska, Grzegorz Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.