Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do radiogenomiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RWRADW1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do radiogenomiki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii i fizyki ze studiów licencjackich. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na zrozumienie literatury anglojęzycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu omawiane są podstawowe zagadnienia z radiogenomiki, obejmujące bazę pojęciową m.in. z biologii molekularnej, genetyki, biochemii oraz radiochemii, a także diagnostyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z procesami nowotworzenia i wpływem promieniowania jonizującego na żywe organizmy w kontekście tych procesów, także w aspekcie diagnostycznym.

Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane są podstawowe zagadnienia z radiogenomiki, obejmujące bazę pojęciową m.in. z biologii molekularnej genetyki biochemii oraz radiochemii. Szczegółowo omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: budowa i funkcja kwasów nukleinowych, przyczyny ich mutacji oraz mechanizmy ich naprawy; proteom człowieka - biosynteza, fałdowanie, modyfikacje posttranslacyjne, regulacja aktywności i degradacja białek; cykl komórkowy; nowotworzenie; oraz efekt oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, także w aspekcie diagnostycznym. Podczas wykładu przedstawione zostaną metody modelowania oddziaływania promieniowania jonizującego z systemami biologicznymi, jak również eksperymentalne metody badania efektu działania promieniowania jonizującego na komórki nowotworowe i prawidłowe. Omówiona podczas wykładu baza pojęciowa będzie wykorzystana w ramach ćwiczeń laboratoryjnych "Wstęp do radiogenomiki - laboratorium"

Literatura:

Przykładowa literatura:

"Radiomics and Radiogenomics" Ed.: Ruijiang Li, Lei Xing, Sandy Napel, Daniel L. Rubin, Taylor & Francis Inc., 2019.

Efekty uczenia się:

Student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu m.in. struktury i funkcji kwasów nukleinowych, roli chromatyny w regulacji ekspresji genów oraz budowy i funkcji białek. Student uzyska wiedzę na temat metod izolacji kwasów nukleinowych i białek z materiału biologicznego, a także sposobów ich oznaczania. Student będzie potrafił wyjaśnić wpływ promieniowania jonizującego oraz czynników chemicznych na materiał biologiczny, w szczególności DNA. Ponadto uzyska wiedzę na temat podstawowych zastosowań promieniowania jonizującego w diagnostyce chorób.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny oceniający wiedzę studenta w zakresie materiału będącego treścią wykładów.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Uhrynowski
Prowadzący grup: Beata Brzozowska, Takao Ishikawa, Piotr Kozłowski, Witold Uhrynowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)