Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia bioanalityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC322M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia bioanalityczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zrozumienie podstaw reakcji chemicznych zachodzących w układach biologicznych i ich wykorzystanie do analizy chemicznej.

Pełny opis:

Spektroskopowe metody analizy matrycy biologicznej.

Oznaczanie związków biologicznie aktywnych – enzymów i ich substratów, przeciwciał i kwasów nukleinowych różnymi technikami analitycznymi. Bioczujniki. Ukierunkowane zmiany makromolekularnych reagentów. Podstawy elektroforezy. Zastosowanie różnych metod wirowania. Zastosowanie chromatografii. Zastosowanie spektrometrii mas. Analiza płynów biologicznych i tkanek. Analizatory kliniczne. Walidacja nowych metod bioanalitycznych.

Literatura:

S. R. Mikkelsen, E. Corton, “Bioanalytical chemistry”, Wiley, New Jersey, 2004.

Efekty uczenia się:

Znajomość technik instrumentalnych w zastosowaniu do chemii bioanalitycznej. Zrozumienie chemicznych i biologicznych podstaw funkcjonowania czujników biochemicznych i czujników chemicznych stosowanych w analizie próbek biologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Test lub praca zaliczeniowa.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze: 3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maj-Żurawska, Hanna Majewska-Elżanowska
Prowadzący grup: Magdalena Maj-Żurawska, Hanna Majewska-Elżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)