Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza w badaniach wewnętrznej i zewnętrznej dynamiki cząsteczek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC342M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza w badaniach wewnętrznej i zewnętrznej dynamiki cząsteczek
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien miec ukończony kurs Fizyki, Chemii Fizycznej, Chemii Kwantowej, i Spektroskopii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami czasowo-rozdzieczej spektroskopii i ich możzliwosciami w badaniach koherentnej dynamiiki wzbudzeńn elektronowych, oscylacyjnych i rotacyjnych w molekułach w cieczach, gazach i ciałach stałych.

Pełny opis:

Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z materiąa, liniowe i nieliniowe zjawiska optyczne, omówienie podstaw fizycznych oraz metod koherentnej spektroskopii laserowej "pump-probe" : absorpcja przejśscoiwa, femtosekundowy optyczny efekt Kerra, femtosekundowy wymuszony efekt Ramana, tranmisja przejsściowa, echo fotonowe. Zastosowania w/w metod w chemii; badania koherentnej dynamiiki i struktury układów molekularnych oraz dynamiki reakcji chemicznych.

Literatura:

1. J. Manz, L. Woste, "Femtosecond Chemistry", VCH, 1995

2. W. Demtroeder, Laser Spectroscopy", Willey, 1993

3. R. Naskręecki, " Femtosekundowa spektroskopia absorpcji przejśsciowej", Wydawnictwa UAM, 2004

Efekty uczenia się:

1.Student zrozumie i bęedzie umiał opisac jezykiem matematyki dynamikeę ultraszybkich procesów zachodzacych w układach molekularnych.

2. Poznać metody eksperymentalne, przy pomocy których te procesy można zaobserwowac.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy z pytaniami otwartymi

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)