Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty maturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2WARMA3P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty maturalne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Wymagania (lista przedmiotów):

Laboratorium dydaktyki chemii 1200-2LDCH2P
Metodyka obliczeń chemicznych 1200-2MOCH2P
Podstawy dydaktyki chemii 1200-2PDCH2P
Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii 1 1200-2SRDCH12P

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie m.in. uświadomienie studentom ważności i roli egzaminów zewnętrznych kończących dany etap edukacyjny (w szczególności egzaminu maturalnego) i konieczności jak najefektywniejszego przygotowania uczniów do jego zdania.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie m.in. uświadomienie studentom ważności i roli egzaminów zewnętrznych kończących dany etap edukacyjny (w szczególności egzaminu maturalnego) i konieczności jak najefektywniejszego przygotowania uczniów do jego zdania.

Podczas zajęć studenci będą analizować zadania maturalne (w odniesieniu do treści nauczania i celów ogólnych podstawy programowej) i rozwiązywać arkusze maturalne. Samodzielnie będą także konstruować zadania maturalne (z poszanowaniem praw własności intelektualnej) w oparciu o zagadnienia związane z programem nauczania, tworzyć modele ich oceniania i dobierać odpowiednie pomoce dydaktyczne niezbędne do ich rozwiązania. Podczas zajęć studenci będą sprawdzać (oceniać) przygotowane specjalnie dla nich rozwiązane arkusze maturalne zawierające typowe i nietypowe błędy uczniowskie.

Zwrócona zostanie szczególna uwaga na rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, konieczność jej powtarzania i utrwalania, ustrukturyzowania materiału nauczania.

Literatura:

Książki z dydaktyki chemii:

1. Anna Galska-Krajewska, Krzysztof M. Pazdro, Dydaktyka chemii, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1990;

2. red. Andrzej Burewicz, Hanna Gulińska, Dydaktyka chemii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993, 2002

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza. Student zna:

- rodzaje zadań;

- podstawowe pojęcia z zakresu kontroli wiedzy ucznia.

- terminologię dotyczącą kontroli wiedzy uczniów;

- zasady oceniania arkuszy maturalnych,

Umiejętności. Student potrafi:

- wymienić typy zadań;

- wymienić rodzaje kontroli wiedzy ucznia.

- stworzyć narzędzie do kontroli wiedzy uczniów;

- stworzyć konspekt lekcji powtórzeniowej;

- oceniać zadania arkusza maturalnego zgodnie z zasadami;

Kompetencje. Student:

- dba o jakość i staranność działań;

- wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena jest wystawiana na podstawie:

- terminowego oddania dobrych jakościowo prac, m.in. napisania konspektu lekcji powtórzeniowej;

- sprawdzenia zadań maturalnych.

Podczas zajęć będzie prowadzony rejestr obecności. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w ciągu semestru podlegająca usprawiedliwieniu.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po oddaniu dobrych jakościowo prac.

Praktyki zawodowe:

Odbycie praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jest niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)