Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gruntoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGR2CW Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gruntoznawstwo
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać następujący zakres wiedzy, umiejętności i innych kompetencji przed rozpoczęciem nauki przedmiotu:

 rozpoznawanie minerałów i skał,

 procesy geodynamiczne,

 podstawowe właściwości gruntów,

 wody porowe i ich właściwości,

 podstawy procesów geochemicznych,

 podstawy fizyki ciała stałego,

 podstawy z wykorzystania arkusz kalkulacyjnego Excel,

 podstawy z zakresu badań geologicznych w terenie.

Przedmioty, których realizacja ułatwi studentowi naukę opisywanego przedmiotu:

 Geologia dynamiczna,

 Podstawy geologii inżynierskiej,

 Hydrogeologia,

 Chemia,

 Geochemia,

 Mineralogia,

 Fizyka,

 Technologie informatyczne w geologii i podstawy GIS,

 Kurs z geologii dynamicznej.

Skrócony opis:

Gruntoznawstwo zajmuje się badaniami właściwości gruntów i analizą zmian tych właściwości pod wpływem różnorodnych czynników, między innymi: składu granulometrycznego i mineralnego, chemizmu wód porowych, rodzaju gazów uwięzionych w przestrzeni porowe, własności fizykochemicznych, magnetycznych, elektrycznych, cieplnych, kapilarnych oraz struktury i tekstury.

Przedmiot traktuje o teoretycznych podstawach zjawisk fizykochemicznych zachodzących na powierzchni szkieletu gruntowego. Zjawiska te mają zasadniczy wpływ na zmienność właściwości fizycznych i mechanicznych różnych pod względem genetycznym, litologicznym oraz przemian postsedymentacyjnych typów gruntów.

Pełny opis:

Wykład zapoznaje studentów z:

- przedmiotem i zakresem badań gruntów,

- podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu gruntoznawstwa,

- przeszłością i przyszłością gruntoznawstwa w Polsce i na świecie

- przeglądem klasyfikacji gruntów w Polsce, Europie i na świecie,

- charakterystyką elementów składowych gruntów,

- budową, warunkami powstawania i klasyfikacją podstawowych typów minerałów ilastych,

- fizykochemicznymi własnościami minerałów ilastych,

- chemicznym i mineralnym składem gruntów,

- budową i własnościami wody oraz rodzajami wody występującymi w gruntach,

- zachodzącymi w gruntach zjawiskami na granicy fazy stałej, ciekłej i gazowej,

- teorią wymiany jonowej oraz zjawiskami wymiany jonowej w gruntach,

- typami kontaktów pomiędzy elementami strukturalnymi gruntów

- klasyfikacją i charakterystyką wiązań strukturalnych w gruntach,

- budową i klasyfikacją struktury gruntów,

- charakterystyką wybranych właściwości gruntów występujących w Polsce i na świecie,

- charakterystyką gruntów o specyficznych właściwościach.

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych badane i analizowane są następujące parametry i właściwości gruntów:

- gęstość właściwa szkieletu gruntowego,

- gęstość objętościowa gruntu i gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,

- skład granulometryczny i mikroagregatowy,

- wilgotność optymalna i wskaźnik zagęszczenia,

- pęcznienie,

- skurcz,

- rozmakanie i tiksotropia,

- ściśliwość i wskaźnik osiadania zapadowego,

- sorpcja, powierzchnia właściwa i pojemność wymiany jonowej,

- skład mineralny i mikrostruktury.

Całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wynosi 120 godzin.

Literatura:

- B. Grabowska-Olszewska (red. naukowa) 1977 Gruntoznawstwo. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

- B. Grabowska-Olszewska (red. naukowa) 1990 Metody badan gruntów spoistych. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

- B. Grabowska-Olszewska (red. naukowa) 1998 Geologia Stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

- James K. Mitchell 1993 Fundamentals of soil behavior. John Wiley and Sons, New York.

- E. Myślińska 2006 Laboratoryjne badania gruntów. BEL Studio, Warszawa.

- E. Myślińska 2003 Mała encyklopedia gruntoznawstwa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

- posiada wiedzę o przedmiocie i zakresie badań gruntów oraz podstawowych pojęć i definicji z zakresu Gruntoznawstwa,

- rozpoznaje stosowane w Polsce i na świecie klasyfikacje gruntów,

- ocenia znaczenie badań gruntów we współczesnym świecie,

- charakteryzuje genetyczne typy gruntów i ich warunki powstawania,

- charakteryzuje główne typy minerałów ilastych jako podstawowego składnika gruntów spoistych,

- charakteryzuje elementy składowe oraz skład chemiczny i mineralny gruntów,

- analizuje zjawiska fizykochemiczne zachodzące w gruntach na granicy fazy stałej, ciekłej i gazowej,

- analizuje wpływ typów kontaktów i rodzajów wiązań strukturalnych na właściwość fizyczno-mechaniczne gruntów jako układu trójfazowego,

- rozpoznaje struktury i ocenia ich wpływ na właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów,

- potrafi scharakteryzować właściwości gruntów występujących w Polsce i na świecie z uwzględnieniem gruntów o specyficznych właściwościach.

Po ukończeniu laboratorium student:

- zna standartowe i specyficzne parametry opisujące właściwości gruntów,

- potrafi wykonać standartowe i niestandardowe badania właściwości fizycznych, fizyczno-mechanicznych, fizykochemicznych gruntów oraz zbadać ich struktury i tekstury,

- potrafi ocenić wpływ elementów składowych, składu mineralnego oraz wody i jej chemizmu na właściwości gruntów,

- potrafi przeprowadzić obliczenia podstawowych parametrów gruntu w oparciu o wzory empiryczne,

- potrafi opracować, porównać oraz zinterpretować wyniki badań.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z wykładu zakończonego egzaminem pisemnym oraz z laboratorium - ćwiczeń zaliczanych na podstawie kolokwium pisemnego (dopuszczenie do kolokwium na podstawie właściwie wykonanych i zaliczonych ćwiczeń). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium.

System oceny dla egzaminu:

- test pisemny otwarty,

- część pytań sprawdza stan wiedzy studenta,

- część pytań ma charakter zagadnień problemowych, które wymagają od studenta kojarzenia faktów i wiadomości w sposób syntetyczny,

- punktowy, minimum 55% zdobytych punktów pozwala na otrzymanie ceny dostatecznej.

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie:

- sprawdzenia przygotowania do każdych zajęć w zakresie teoretycznym i praktycznego wykonania ćwiczenia,

- ocenie aktywności na zajęciach,

- ocenie pracy w laboratorium,

- ocenie prawidłowości wykonania sprawozdania (w formie formularzy) z ćwiczeń,

- pisemnego kolokwium składającego się z 5-7 pytań o charakterze otwartym.

Pytania sprawdzają stan wiedzy studenta. System oceny punktowy, minimum 55% zdobytych punktów pozwala na otrzymanie zaliczenia.

W przypadku niezaliczenia pierwszego terminu kolokwium student ma prawo do przystąpienia do kolokwium poprawkowego.

Dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności w czasie całego semestru, trzecia nieobecność powoduje brak zaliczenia ćwiczeń.

Każde ćwiczenia, podczas których student był nieobecny powinny zostać odpracowane w ustalonym z prowadzącym zajęcia terminie.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Gawriuczenkow
Prowadzący grup: Ireneusz Gawriuczenkow, Waldemar Granacki, Dorota Izdebska-Mucha, Adam Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.