Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy geofizyki stosowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPGFSC-GGG
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy geofizyki stosowanej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I r. stud. I-go st. na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Skrócony opis:

Ćwiczenia prowadzone są w wymiarze 2 godz./tydz. w pracowni komputerowej. Studenci, po zapoznaniu się z możliwościami i ograniczeniami poszczególnych metod geofizycznych, będą projektować pomiary geofizyczne dla różnych zagadnień. W dalszej części zajęć studenci zapoznają się z programem Surfer jako narzędziem do wizualizacji i interpretacji danych.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach studenci uczą się:

- właściwości fizycznych gruntów oraz skał, na których opierają się poszczególne metody geofizyczne.

- dokumentowanie lokalizacji badań geofizycznych

- możliwości i ograniczeń poszczególnych metod geofizycznych.

- projektowania i organizacji badań geofizycznych.

- sposobów sporządzania przekrojów i map geofizycznych.

- interpretacji geologicznej wyników geofizycznych.

Literatura:

1) Reynolds J.M. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, 2nd edition, 2011.

2) Fajklewicz Zb. (red.), - „Zarys geofizyki stosowanej” Wydawnictwa Geologicza 1972.

3) Butler D.K. Near-Surface Geophysics (Investigations in Geophysics No. 13), 2005

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy – absolwent:

K_W01 - rozumie zjawiska fizyczne, geologiczne zachodzące w przyrodzie,

K_W07 - zna metody geofizyczne, ich zalety i ograniczenia stosowania.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności - absolwent:

K_U03 - potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych. Identyfikuje struktury geologiczne i tektoniczne w obrazie geofizycznym oraz określa ich parametry geologiczne i petrofizyczne,

K_U24 - potrafi przetwarzać i interpretować wyniki pomiarów wybranych metod geofizycznych. Wykorzystuje oprogramowanie specjalistyczne, biblioteki numeryczne, oraz bazy danych używane w geofizyce, geoinżynierii i technikach GIS.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych – absolwent:

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi,

K_K05 - ma świadomość rozstrzygającej roli eksperymentu, pomiarów, badań w weryfikacji hipotez.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane na podstawie kolokwium pisemnego lub ustnego.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)