Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleontologia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPL1ZW Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleontologia I
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na I sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Przedmioty obowiązkowe na I semestrze I roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać wiedzę z zakresu nauczania biologii i chemii w szkole średniej.

Skrócony opis:

Wiedza o kopalnych bezkręgowcach.

Pełny opis:

WYKŁAD. Zapis kopalny i fosylizacja. Zakres paleontologii. Zasady systematyki zoologicznej. Geologiczna skala czasu. Grupy ekologiczne. Podstawowe wiadomości o morfologii, szkieletach, systematyce, stanie zachowania, historii ewolucyjnej, zasięgach czasowych, znaczeniu praktycznym dla nauk geologicznych i o roli skałotwórczej gąbek, jamochłonów, ramienionogów, pierścienic, stawonogów, mięczaków, szkarłupni i graptolitów – ze szczególnym uwzględnieniem grup wymarłych. Główne zdarzenia historii bezkręgowców: powstanie Prokaryota, powstanie Eukaryota, Fauna z Ediacara, eksplozja kambryjska, wielkie wymierania i wielkie radiacje, Fauny Sepkoskiego. Bezkręgowce jako skamieniałości przewodnie i wskaźniki środowisk kopalnych. Skały organogeniczne. Budowle organogeniczne (biohermy) jako zbiorniki węglowodorów. Rola bezkręgowców w obiegu pierwiastków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Radwańska U. 2007. Podstawy paleontologii. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Lehmann U., Hillmer G. 1987. Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Cockell Ch. 2007. An introduction to the Earth-life system. Cambridge University Press.

Dzik J. 2003. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Machalski M., Stolarski J. 1998. Paleofakty. Wydawnictwo RTW.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foote M.F, Miller A.I. 2007. Principles of paleontology. W.H.Freeman and Company.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi oznaczać skamieniałości do szczebla gromady, rozpoznawać je, określać na ich podstawie wiek skał

i posiada ogólną wiedzę o kopalnych bezkręgowcach.

K_W12 - zna główne etapy historii Ziemi z uwzględnieniem przemian paleogeograficznych, biotycznych i facjalnych

K_W13 - posiada ogólną wiedzę o organizmach kopalnych (bezkręgowcach, kręgowcach, roślinach i mikroorganizmach), zna podstawowe skamieniałości charakterystyczne dla wszystkich systemów fanerozoiku

K_U12 - potrafi oznaczać skamieniałości do szczebla gromady, rozpoznawać rodzaje poznane na zajęciach i określać na ich podstawie wiek skał

K_U17 - umie posługiwać się podstawowymi urządzeniami optycznymi, wykorzystywanymi w badaniach geologicznych

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K04 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna nieobecność na zajęciach: obecność nieobowiązkowa.

Metodą oceniania jest egzamin pisemny. Kryterium stanowi zgodność wiedzy ocenianego z nauczanymi treściami i stopień opanowania tych treści jak również umiejętność twórczego przetwarzania i rozwijania przyswojonych faktów i interpretacji. Wymagana jest także umiejętność rozpoznawania skamieniałości bezkręgowców.

Zaliczenie w terminie poprawkowym: egzamin w sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Trammer
Prowadzący grup: Jerzy Trammer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter, Michał Złotnik
Prowadzący grup: Michał Ginter, Michał Złotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.