Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady składowania odpadów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WZSOW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Zasady składowania odpadów
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. Geologia środowiskowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, z uwzględnieniem szczególnym środowiska geologicznego. Wiedza z zakresu elementów budownictwa, mechaniki kał i gruntów, struktur mineralnych, geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geochemii i chemii.

Skrócony opis:

Rodzaje odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania. Sposoby składowania odpadów – składowiska powierzchniowe: mokre, suche; podziemne Odpady jako zagrożenie fizyczne, biologiczne i chemiczne dla środowiska. Sposoby ograniczania wpływu składowanych odpadów na środowisko:

wybór lokalizacji składowisk odpadów: uwarunkowania geośrodowiskowe; ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wymagania bezpieczeństwa technicznego obiektu: podłoże (otoczenie) gruntowe – jego właściwości fizyczne, mechaniczne i izolacyjne; systemy izolowania niecki i przykrycia składowiska odpadów.

Konstrukcje składowisk odpadów: przykłady w Polsce i zagranicą;

Pełny opis:

1. Rodzaje odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania;

2. Odpady jako zagrożenie fizyczne, biologiczne i chemiczne dla środowiska;

3. Sposoby ograniczania negatywnego wpływu składowanych odpadów na środowisko, a w szczególności na środowisko geologiczne:

• sposoby składowania odpadów – składowiska powierzchniowe: mokre, suche; podziemne oraz zagrożenia dla środowiska wynikające z tych sposobów składowania odpadów

• wybór lokalizacji składowisk odpadów: uwarunkowania geośrodowiskowe, ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wymagania bezpieczeństwa technicznego obiektu

• podłoże (otoczenie) gruntowe – jego właściwości fizyczne, mechaniczne i izolacyjne

• zasady eksploatacji składowiska odpadów

• system izolowania niecki i przykrycia składowiska odpadów

- funkcje elementów systemu uszczelnienia składowiska,

- syntetyczne materiały stosowane do izolowania składowisk, ich właściwości izolacyjne, wytrzymałościowe, technologia ich układania i kontrola jakości;

- mineralne materiały stosowane w systemie izolacji składowisk odpadów – badania przydatności gruntów naturalnych jako materiału warstw izolacyjnych, właściwości fizyczne i mechaniczne warstw mineralnego uszczelnienia;

4. Konstrukcje składowisk odpadów: przykłady w Polsce i zagranicą;

Literatura:

Łuczak-Wilamowska B., 2013 – Uwarunkowania geologiczne składowania odpadów komunalnych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 455, 1-142.

Łuczak-Wilamowska B., 2000- „Iły neogeńskie z Mszczonowa jako materiał izolacyjny dla składowisk odpadów”. IV Konferencja Naukowo-Techniczna “Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa” Olsztyn - Łańsk 26 – 28 maja 2000

A. Drągowski, Łuczak-Wilamowska B.– 2005 Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich. [w:] Przegląd Geologiczny 8/2005 T: 53 str. 687 – 690.

Łuczak-Wilamowska B.- 2006 Wytrzymałość na ścinanie mieszanek gruntowych ił-piasek. [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej – Budownictwo z. 28 t. 1 Białystok 2006 str. 201 – 211

Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Wysokiński L., Drągowski A. 2007 - Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych Warszawa

Pawlaczyk-Szpilowa M., 1980 - Mikrobiologia wody i ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1993 - Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Rosik-Dulewska C., 2008 – Podstawy gospodarowania odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Wysokiński L., 1995 - Wytyczne ITB 337 Projektowanie przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów komunalnych. ITB Warszawa

Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001 – ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach

Ustawa z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Środowiska o składowaniu odpadów w wyrobiskach podziemnych

Efekty kształcenia:

Po odbyciu zajęć student potrafi zidentyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z gromadzenia i składowania różnych typów odpadów w różnych rodzajach składowisk; potrafi analizować gospodarkę odpadami w ujęciu przepisów prawnych i aspektów środowiskowych; potrafi analizować walory środowiskowe oraz poszczególne jego elementy pod kątem odpowiedniej lokalizacji składowisk odpadów i wykorzystania gruntów do ich konstruowania.

Metody i kryteria oceniania:

Istotna jest obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach; pisemny sprawdzian wiadomości.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.