Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie populacją i eksploatacja populacji -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215SPEP-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie populacją i eksploatacja populacji -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Demografia: modele wzrostu populacji o pokoleniach ciągłych i nieciągłych, modele wzrostu populacji uwzględniające opóźnienie czasowe, analizy demograficzne - tabele przeżywania, rozrodczość i śmiertelność. Konkurencja wewnątrzgatunkowa: istota zjawiska i jego konsekwencje, procesy zależne od zagęszczenia, regulacja liczebności populacji. Modele eksploatacji populacji: eksploatacja naturalna - drapieżnictwo i roślinożerność, populacja eksploatowana przez człowieka, koncepcja optymalnego zbioru, eksploatacja populacji o określonej strukturze wieku i płci osobników, przykłady populacji eksploatowanych przez człowieka, praktyczne zastosowanie modeli eksploatacji - sterowanie populacją.

Pełny opis:

Demografia: modele wzrostu populacji o pokoleniach ciągłych i nieciągłych, modele wzrostu populacji uwzględniające opóźnienie czasowe, analizy demograficzne - tabele przeżywania, rozrodczość i śmiertelność. Konkurencja wewnątrzgatunkowa: istota zjawiska i jego konsekwencje, procesy zależne od zagęszczenia, regulacja liczebności populacji. Modele eksploatacji populacji: eksploatacja naturalna - drapieżnictwo i roślinożerność, populacja eksploatowana przez człowieka, koncepcja optymalnego zbioru, eksploatacja populacji o określonej strukturze wieku i płci osobników, przykłady populacji eksploatowanych przez człowieka, praktyczne zastosowanie modeli eksploatacji - sterowanie populacją.

Literatura:

Begon M., Mortimer M., Thomson D.J., Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWN, Warszawa, 1999.

Jezierski W., Zastosowanie teorii populacji w łowiectwie. PWN, Warszawa, 1977.

Krebs Ch. J., Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa, 2000.

Mills L.S., Conservation of wildlife populations. Demography, genetics and management. Blackwell Publ., Oxford, 2007.

Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma wiedzę na temat podstawowych procesów populacyjnych i ich wpływu na dynamikę liczebności populacji (K_W02 OsI; K_W01 OsII)

2. Rozumie interakcje eksploatacyjne między organizmami i ich konsekwencje ekologiczne i ewolucyjne (K_W02 OsII)

3. Zna modele optymalnej eksploatacji żywych zasobów naturalnych i rozumie ograniczenia w ich stosowaniu (K_W03 OsII)

4. Zna aktualne zagrożenia populacji naturalnych spowodowane działalnością człowieka (K_W06 OsI; K_W10 OsII)

Umiejętności:

Potrafi ocenić wpływ różnych technik i różnej intensywności eksploatacji populacji na dynamikę jej liczebności (K_U09 Os2)

Kompetencje społeczne:

Potrafi określić problemy z zakresu ochrony środowiska i przyrody związane z eksploatacją żywych zasobów biosfery (K_K06 Os2)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów kształcenia odbywa się w formie egzaminu testowego. Punktacja maksymalna 60 punktów, 60% punktów stanowi minimum pozwalające na zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dawidowicz, Michał Kozakiewicz
Prowadzący grup: Piotr Dawidowicz, Michał Kozakiewicz, Miłosława Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)