Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioenergetyka roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216BENG
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioenergetyka roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii i biochemii roślin oraz umiejętność pracy w laboratorium. Korzystne ukończenie przedmiotu Fizjologia roślin D lub M.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu "Bioenergetyka Roślin" jest zapoznanie studentów ze zmianami w metabolizmie oksydacyjnym roślin zachodzącymi pod wpływem czynników środowiskowych. W ramach przedmiotu studenci uzyskują informacje o zasadach izolacji i charakterystyce organelli związanych z przetwarzaniem energii w komórce roślinnej (mitochondriów, chloroplastów) oraz oznaczaniu statusu energetycznego oraz poziomu redoks.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z Bioenergetyki roślin jest: i) zapoznanie studentów z izolacją i funkcjonowaniem mitochondriów, chloroplastów; ii) poznanie zależności pomiędzy wpływem warunków zewnętrznych oraz stanem fizjologicznym tkanki a funkcjonowaniem i wydajnością energetyczną procesu oddychania i fotosyntezy, iii) poznanie metod pomiaru stężenia metabolitów wpływających na stan energetyczny tkanki (nukleotydy adenylowe, pirydynowe).

Literatura:

Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktualna literatura (publikacje eksperymentalne i/lub przeglądowe) wskazana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wykazuje znajomość zależności funkcjonalnych zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami.

Wykazuje znajomość różnorodnych technik i narzędzi badawczych stosowanych w pracach eksperymentalnych prowadzonych z wykorzystaniem materiału roślinnego.

Stosuje odpowiednie techniki pomiarowe i obrazowe w badaniach z zakresu biologii funkcjonalnej roślin.

Umie właściwie analizować uzyskane wyniki oraz przedyskutować je w oparciu o dostępne dane źródłowe.

Potrafi efektywnie pracować jako członek zespołu realizującego zadanie badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są zaliczane jeśli student: pracował na zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie w toku zajęć uzyskał (opisane w sylabusie jako przedmiotowe efekty kształcenia).

Szczegółowe warunki zaliczenia zajęć: przygotowanie przez grupę zajęciową plakatu prezentującego uzyskane w trakcie zajęć wyniki oraz przedyskutowanie tych wyników na tle literaturowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szal
Prowadzący grup: Monika Ostaszewska-Bugajska, Bożena Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)