Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i strategie terapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-218MPChC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i strategie terapii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość biochemii, immunologii i fizjologii kręgowców na poziomie studiów I stopnia na wydziałach o profilu biologicznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Choroby cywililacyjne stały się plagą XXI wieku.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój tych chorób, oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie

- odpowiedzieć na pytanie jakie są molekularne podstawy rozwoju chorób cywilizacyjnych

- opisać objawy poszczególnych zespołów chorobowych

- przybliżyć aktualnie stosowane i możliwe potencjalne metody terapii

- przedstawić możliwe strategie profilaktyki

Na wykładzie szczególny nacisk położony zostanie na omówienie chorób wynikających z zaburzeń metabolizmu energetycznego (takich jak: otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe) a także z zaburzeń równowagi układu immunologicznego (czego skutkiem są alergie i choroby autoimmunizacyjne). Omówione zostaną także choroby nowotworowe, choroby prionowe, choroby psychiczne i niepłodność.

Ćwiczenia bedą się odbywały metodą seminaryjną z elementami eksperymentalnymi wykonywanymi samodzielnie, w formie pokazowej lub dyskusji wyników badań. Część seminaryjna ma za zadanie pogłębić i ugruntować wiedzę wyniesioną z wykładów.

Literatura:

Ze względu na niezwykle dynamczyny rozwój wiedzy w obszarze chorób cywilizacyjnych literatura podawana jest na bieżąco przez prowadzących ćwiczenia i wykłady.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student :

WIEDZA

Ma pogłębioną wiedzę w obszarze chorób cywilizacyjnych. (S3_W01)

Wykazuje znajomość aktualnego stanu wiedzy o odkryciach i ich zastosowaniach w medycynie. (S3_W02)

Ma wiedzę dotyczącą wnioskowania statystycznego i testowania hipotez. (S3_W03)

Wykazuje znajomość zasad planowania badań i nowoczesnych technik zbierania danych. (S3_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez właściwy dobór źródeł i ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej wiedzy z zakresu chorób cywilizacyjnych. (S3_U01)

Tworzy pod kierunkiem opiekuna oraz samodzielnie właściwie udokumentowane opracowania. (S3_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych dotyczących chorób cywilizacyjnych. (S3_K01)

Jest gotowy do prowadzenia zadań popularyzujących naukę. (S3_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności oraz udziału w proseminariach.

Egzamin jest testowy, test jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarzyna
Prowadzący grup: Nadzieja Drela, Jakub Drożak, Agnieszka Girstun, Takao Ishikawa, Robert Jarzyna, Anna Kiersztan, Ewa Kozłowska, Piotr Kozłowski, Piotr Kozłowski, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)