Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regulacja procesów fizjologicznych zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225FZRP
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regulacja procesów fizjologicznych zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/zfz/?page_id=452
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Fizjologia zwierząt i człowieka 1400-114FZ
Fizjologia zwierząt M 1400-124FZ-M
Zoologia 1400-111ZOO
Zoologia M 1400-111ZOO-M

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących fizjologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych, takich jak anatomia funkcjonalna, biologia rozwoju, regulacja hormonalna procesów życiowych, termoregulacja, powiązania pomiędzy różnymi układami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omawiane będą wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych, m.in.: anatomia funkcjonalna, biologia rozwoju, regulacja hormonalna. Zajęcia będą podzielone na osiem bloków tematycznych.

Część dotycząca zwierząt bezkręgowych:

1. Anatomia, morfologia i fizjologia układu neuroendokrynalnego.

2. Fizjologia układu rozrodczego u różnych grup owadów.

3. Wykorzystanie owadów jako organizmów modelowych do badania procesów rytmicznych u zwierząt.

4. Anatomia funkcjonalna układów: pokarmowego i wydalniczego, wraz z charakterystyką regulacji metabolizmu u owadów.

5. Uczenie się.

Część dotycząca zwierząt kręgowych:

5. Regulacja cykli płciowych samic ssaków,

6. Komórki odpornościowe zasiedlające wybrane narządy – pojęcie uprzywilejowania immunologicznego.

7. Wysiłek fizyczny.

8. Regulacja hormonalna rozwoju 1- i 2-rzędowych cech płciowych samców ptaków.

Pełny opis:

1. Anatomia, morfologia i fizjologia układu neuroendokrynalnego owadów.

Centralny i obwodowy układ nerwowy. Anatomia funkcjonalna narządów wydzielania wewnętrznego. Mechanizm działania oraz funkcja hormonów juwenilnych i ekdysteroidów.

2. Fizjologia układu rozrodczego u różnych grup owadów.

Determinacja płci. Hormonalna kontrola oogenezy i spermatogenezy. Czas trwania i przebieg gametogenezy podczas diapauzy. Nerwowa regulacja zachowań rozrodczych.

3. Wykorzystanie owadów jako organizmów modelowych do badania procesów rytmicznych u zwierząt.

Budowa oscylatorów biologicznych u owadów. Udział układu nerwowego w regulacji zachowań rytmicznych. Charakterystyka zegarów peryferycznych i ich udział w koordynowaniu procesów rytmicznych na terenie wybranych narządów.

4. Anatomia funkcjonalna układów: pokarmowego i wydalniczego, wraz z charakterystyką regulacji metabolizmu u owadów.

Związek między typem pobieranego pokarmu, a budową układu pokarmowego. Charakterystyka równowagi jonowej płynów ustrojowych u owadów mięso- i roślinożernych. Nerwowa i hormonalna kontrola zachowań pokarmowych oraz odżywiania.

5. Uczenie się.

Habituacja i warunkowanie na przykładzie dżdżownicy.

6. Regulacja cykli płciowych samic ssaków.

Wpływ ciągłego światła na cykl owulacyjny dojrzałych płciowo samic szczurów. Udział melatoniny w synchronizacji cykli.

7. Komórki odpornościowe zasiedlające poszczególne narządy – pojęcie uprzywilejowania immunologicznego.

Porównanie właściwości makrofagów izolowanych z różnych okolic ciała samców ssaków: jamy otrzewnej, krwi obwodowej i jąder. Znaczenie uprzywilejowania immunologicznego niektórych narządów.

8. Wysiłek fizyczny.

Wpływ wysiłku fizycznego na podstawowe parametry fizjologiczne. Wpływ ćwiczeń fizycznych na uczenie się i funkcje poznawcze.

9. Regulacja hormonalna rozwoju 1- i 2-rzędowych cech płciowych samców ptaków.

Pojęcie determinacji płci u ptaków. Rozwój 1- i 2-rzędowych cech płciowych u kurcząt. Udział testosteronu w rozwoju tych cech. Związek między rozwojem 1- i 2-rzędowych cech płciowych, a rozwojem układu odpornościowego.

Literatura:

Zegary biologiczne - B. Cymborowski; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; wydanie 3; 1987; ISBN- 83-01-04912-X

Physiological Systems in Insects - Marc J. Klowden; Academic Press; 1 edition; 2002; ISBN-13: 978-0124162648

The Insects: An Outline of Entomology - P. J. Gullan, P. S. Cranston; Blackwell Publishing, Incorporated; 3 edition; 2004; ISBN-13: 978-1405111133

The Insects: Structure and Function - R. F. Chapman; Cambridge University Press; 4 edition; 1998; ISBN-13: 978-0521578905

Evolution of the Insects - David Grimaldi, Michael S. Engel; 1 edition; Cambridge University Press; 2005; ISBN-13: 978-0521821490

Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane, pod red nauk. Jolanty Sotowskiej-Brochockiej, Wyd. UW, 2001

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego ćwiczeniami student:

WIEDZA

Zna anatomię, morfologię i fizjologię układów: neuroendokrynalnego, rozrodczego, pokarmowego i wydalniczego u owadów.

Rozumie podstawowe zależności między tymi układami, zna mechanizmy regulujące metabolizm u owadów, wie o wykorzystaniu owadów jako organizmów modelowych do badania procesów rytmicznych u zwierząt. Rozumie mechanizmy regulacji cykli płciowych u ssaków, zna podstawy regulacji hormonalnej rozwoju 1- i 2-rzędowych cech płciowych u ptaków, rozumie pojęcie uprzywilejowania immunologicznego.

UMIEJĘTNOŚCI

Zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii doświadczalnej oraz potrafi wyjaśnić zasady ich działania. Potrafi zaproponować metody przeprowadzenia wskazanych oznaczeń.

Potrafi, pod nadzorem opiekuna naukowego, zaprojektować i przeprowadzić eksperyment, w którym stosuje poznane metody.

Potrafi analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Wie na czym polega etyka badawcza. Rozumie konieczność rzetelnej interpretacji wyników i rzetelnego informowania o nich społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają obowiązek napisać dwa opisy z ćwiczeń, wygłosić dwa krótkie seminaria oparte na literaturze podanej przez opiekuna oraz przygotować plakat dotyczący jednego z doświadczeń.

Praktyki zawodowe:

NIE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Fuszara
Prowadzący grup: Piotr Bernatowicz, Elżbieta Fuszara, Jan Jabłonka, Paweł Majewski, Marta Maleszewska-Bobińska, Magdalena Markowska, Marta Polańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Fuszara
Prowadzący grup: Piotr Bernatowicz, Elżbieta Fuszara, Jan Jabłonka, Paweł Majewski, Marta Maleszewska-Bobińska, Magdalena Markowska, Marta Polańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)