Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki biologii eksperymentalnej roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225TBER
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki biologii eksperymentalnej roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe informacje na temat budowy i funkcjonowania komórek roślinnych oraz powinien znać budowę podstawowych grup związków chemicznych (białka, lipidy, polisacharydy, terpenoidy, fenole).

Korzystne ukończenie przedmiotów: Fizjologia roślin, Biologia komórki, Biochemia D lub M


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć fakultatywnych "Techniki biologii eksperymentalnej roślin" jest zapoznanie studentów z zasadami i zastosowaniem szeregu metod używanych w badaniach fizjologicznych, biochemicznych i biologii molekularnej.

Pełny opis:

Celem zajęć fakultatywnych "Techniki biologii eksperymentalnej roślin" jest zapoznanie studentów z zasadami i zastosowaniem szeregu metod używanych w badaniach fizjologicznych, biochemicznych i biologii molekularnej.

Wybrano metody najczęściej używane i niezbędne w prowadzeniu wielu badań takie jak np. chromatografia, elektroforeza, sączenie molekularne, oznaczanie metabolitów, frakcjonowanie i oznaczanie białek, metody mikroskopowe. Metody te mają jednak pewne ograniczenia w zastosowaniu i wymagają zabiegów przygotowujących badany materiał do analizy. Do tego niezbędna jest znajomość zasad i zakresu funkcjonowania danej metody. Na zajęciach seminaryjnych problemy te będą szeroko i szczegółowo dyskutowane, natomiast na zajęciach laboratoryjnych studenci zastosują uzyskane informacje w praktyce.

Przykładowe tematy zajęć:

• Metody oznaczania białek - zastosowanie w preparatyce

• Sączenie molekularne na żelach typu Sephadex, chromatografia jonowymienna

• Selektywne oznaczanie metabolitów metodami enzymatycznymi

• Elektroforetyczny rozdział białek na żelu poliakrylamidowym, metody detekcji

• Zastosowanie HPLC w preparatyce związków organicznych

Literatura:

Skrypt do ćwiczeń (do pobrania ze strony: http://www.biol.uw.edu.pl/ibebr/dydaktyka)

„Praktikum z biochemii” red.W. Brzeski, Z. Kaniuga

„Obliczenia biochemiczne” A. Zgirski, R. Gondko

„Ćwiczenia z biochemii” red. L. Kłyszejko-Stefanowicz

Efekty uczenia się:

Rozumie budowę i właściwości makrocząsteczek biologicznych i ich elementów składowych

Wie, że eksperyment jest podstawą naukowego poznania świata i interpretuje najważniejsze prawa fizyki, chemii i matematyki, leżące u podstaw procesów biologicznych

Zna zasady planowania badań i wykonywania eksperymentów z zastosowaniem specjalistycznych metod stosowanych w naukach biologicznych

Zna techniki laboratoryjne oraz pomiarowe i obrazowe, stosowane w naukach biologicznych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań

Posiada wiedzę o zasadach BHP i zasadach uwarunkowań (bio)etycznych, związanych z działalnością naukową

Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji biologicznych, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych i mediów

Prezentuje prace badawcze z zakresu biotechnologii z użyciem środków komunikacji werbalnej oraz multimediów

Potrafi planować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod; umie zaproponować metody przeprowadzenia wskazanych oznaczeń oraz ocenić przydatność metod i ich ograniczenia dla badanego materiału

Rozpoznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej nauk matematyczno-przyrodniczych oraz do prowadzenia działań popularyzujących naukę

Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz przestrzega i rozwija zasady etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Do dopuszczenia do egzaminu wymagana jest obecność na co najmniej 85% zajęć.

Egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadania), w którym ocenie podlega materiał będący treścią seminariów i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Solecka
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak, Danuta Solecka, Bożena Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Brak protokołu
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Solecka
Prowadzący grup: Alicja Sobkowiak, Danuta Solecka, Bożena Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Brak protokołu
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)