Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki biotechnologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226ZTBTM
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki biotechnologii molekularnej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia molekularna 1400-215BM
Genetyka z inżynierią genetyczną 1400-114GEN

Założenia (lista przedmiotów):

Genetyka bakterii i archeonów 1400-216GENBA
Genomika i transkryptomika 1400-216GTR

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach poruszana będzie tematyka nowych metod biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w biotechnologii. Część wykładowa obejmie 20h i będzie stanowiła wstęp do części eksperymentalnej obejmującej 70h. Zajęcia podzielone są na bloki:

-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY, LIC itd.), komputerowa analiza genów i genomów,

-ekspresję heterologiczną i oczyszczanie białek o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym,

-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych wariantów,

-elementy prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (analiza tzw. ‘case study’).

Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli chodzi o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

-Posiada elementarną wiedzę w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii, rozumie wpływ postępu nauk biologii molekularnej na rozwój technologii oraz wykorzystywanie tego postępu w praktyce.

- Opisuje mechanizmy obronne organizmów prokariotycznych, które stały się pierwowzorem metody modyfikacji genomów CRISPR. Zna zasadę działania poszczególnych elementów uczestniczących w procesie modyfikacji z udziałem CRISPR.

- Wykazuje znajomość rozwoju metodologii redagowania genomów, odwołuje się do konkretnych odkryć, które przyczyniły się do powszechnego wykorzystywania metod manipulacji genomami różnych organizmów.

- Wskazuje przykłady komercyjnego i aplikacyjnego wykorzystania metody CRISPR w medycynie, biotechnologii przemysłowej i biologii molekularnej.

- Zna podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych materiału biologicznego.

- Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa związanego z biotechnologią i biologią molekularną w języku angielskim.

- Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych.

- Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi posługiwać się podstawowymi metodami analizy kwasów nukleinowych in silico. Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym elektronicznych (przeszukiwanie baz danych i literatury fachowej). Analizuje wybrane dane metagenomowe z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

- Planuje eksperymenty ekspresji heterologicznej wybranych białek, rozumie celowość takich działań i realnie ocenia szansę powodzenia swoich przedsięwzięć. Samodzielnie wybiera technikę klonowania z zaproponowanych mu przez prowadzącego (SLIC, GATEWAY, shotgun cloning, klasyczne klonowanie z wykorzystaniem enzymów restrykcyjnych), izoluje kwasy nukleinowe, klonuje, analizuje wyniki sekwencjonowania.

- Planuje eksperymenty z wykorzystaniem CRISPR, projektuje sekwencje kierujące RNA (ang. RNA quide) i matryce naprawcze (repair template). Wybiera metodę wprowadzenia sekwencji kierujących, matrycy naprawczej i nukleazy Cas9 do komórek. Pod nadzorem opiekuna przeprowadza eksperyment typu CRISPR i weryfikację wyników tego eksperymentu.

- Przeprowadza izolację i oczyszczanie białek, uzyskuje preparaty aktywne biologicznie, które mają potencjalne zastosowanie biotechnologiczne.

- Przeprowadza testy aktywności oczyszczonych białek, w celu sprawdzenia ich użyteczności (zarówno do eksperymentów molekularnych jak i aplikacyjnych np. przeciwciała rekombinowane, enzymy restrykcyjne, enzymy modyfikujące białka).

- Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania, interpretuje uzyskane wyniki. Stosuje metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych.

- Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku angielskim i komunikowania się na podstawowym poziomie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole.

- Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych.

- Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

- Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy dotyczącej biotechnologii.

- Rozumie i docenia jakie możliwości oraz zagrożenia niosą ze sobą nowe metody edytowania genomu. Widzi potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o potencjalnych zastosowaniach tych metod i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały.

- Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii.

- Wykazuje kreatywną postawę w pracy zawodowej. Dokonuje wyboru metody pracy (metody klonowania, oczyszczania białka w zależności od właściwości fizykochemicznych, projektuje układ eksperymentalny w dynamicznie zmieniających się okolicznościach) na podstawie zdobytej na zajęciach wiedzy.

- Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy, interpretuje wyniki uzyskane podczas eksperymentów, dostrzega swoje błędy, wykazuje krytycyzm i powściągliwość w interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze)

-przygotowanie krókiej prezentacji wyników uzyskanych w cyklu dydaktycznym przedmiotu

- pisemny egzamin składający się z testu zamkniętego i 3 pytań otwartych, (warunkiem zaliczenie jest uzyskanie 51% punktów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Łabędzka-Dmoch
Prowadzący grup: Łukasz Borowski, Michał Koper, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Tomasz Wilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Warunki przyjęcia

Kryterium decydującym jest ocena uzyskana z jednego z dwóch przedmiotów, zadeklarowanych przez studenta:

- biologia molekularna - egzamin,

- genetyka molekularna - egzamin

albo innego przedmiotu zawierającego równoważne treści (dotyczy absolwentów I stopnia spoza UW).

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać do forumarza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZUEvEr2RgUrZOUGF6zbMfbnHAMMfCu_nDFUAGi8GveX6cZg/viewform?usp=sharing

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)