Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kłopoty z historią najnowszą. Metodologie badań nad niedawną przeszłością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-KZHN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kłopoty z historią najnowszą. Metodologie badań nad niedawną przeszłością
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są teoretyczne ramy i metodologia badań nad przeszłością, w tym nauk historycznych. Szczególnym celem będzie poszukiwanie interdyscyplinarnych inspiracji i kształtowanie samoświadomości dyscyplinarnej i paradygmatycznej. Szczegółowa tematyka będzie podporządkowana praktyce badawczej uczestników i uczestniczek, które będą tematem refleksji metodologicznej.

Pełny opis:

Kolejne spotkania będą poświęcone problematyce, która zostanie ustalona na początku zajęć, w oparciu o wstępną informację o projektach badawczych i zainteresowaniach uczestniczących w nich doktorantek i doktorantów. Podstawową formą pracy będą dyskusje na temat wybranych prac poświęconych badaniom przeszłości (uczestnicy/uczestniczki będą odpowiedzialne/i za przedstawienie wybranej pozycji i współprowadzenie dyskusji) oraz wokół prezentacji projektów doktorskich pod kątem problemów metodologicznych.

Zajęcia odbędą się w trzech modułach:

1. refleksji teoretycznej (D.Kałwa), w ramach której przedmiotem dyskusji epistemologiczne zalety i problemy związane z inter-, trans- i polidyscyplinarności badań nad przeszłością; dyskusja wokół wybranych propozycji metodologicznych (postzależność, zwrot etyczny, polityka historyczna).

2. refleksji źródłoznawczej (B. Brzostek), w ramach której będziemy na przykładach różnych źródeł (dokumentów osobistych, fotografii, przedmiotów codziennego użytku, filmów, prozy etc.) szukali różnych metod badawczych i interpretacji, odnoszących się do wspomnianej w punkcie 1. metodologii.

3. prezentacji doktoranckich, odnoszących się przede wszystkim do wyzwań badawczych i trudności metodologicznych.

Literatura:

zakres literatury zostanie podany na platformie Kampus zgodnie z wyborem tematów wiodących na zajęciach organizacyjnych

Efekty uczenia się:

Doktorant/ka zna i rozumie

w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne i główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych;

metodologię badań naukowych;

fundamentalne dylematy współ­czesnej cywilizacji.

Doktorant/ka potrafi

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do wykonywania zadań o charakterze badaw­czym, a w szczególności komunikować się na tematy spe­cjalistyczne w stopniu umożliwia­jącym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;

- uczestniczyć w dyskursie nauko­wym.

○ Doktorant/ka

- uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych;

- podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych i twórczych, w tym: prowadzi działalność naukową w sposób niezależny, respektuje zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywna obecność i prezentacja jednego z wybranych obszarów badań (prezentacja projektu badawczego, monografii naukowej, artykułu problemowego). Dopuszczalne są 2 nieobecności. Absencja będąca wynikiem udziału w konferencji naukowej lub wykonywania obowiązków służbowych (w tym zagranicznych kwerend archiwalnych, badań terenowych itd.) nie są wliczane do puli nieobecności, pod warunkiem przedstawienia krótkiego raportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Brzostek, Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Błażej Brzostek, Dobrochna Kałwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są teoretyczne ramy i metodologia badań nad przeszłością, w tym nauk historycznych. Szczególnym celem będzie poszukiwanie interdyscyplinarnych inspiracji i kształtowanie samoświadomości dyscyplinarnej i paradygmatycznej. Szczegółowa tematyka będzie podporządkowana praktyce badawczej uczestników i uczestniczek, które będą tematem refleksji metodologicznej.

Pełny opis:

Kolejne spotkania będą poświęcone problematyce, która zostanie ustalona na początku zajęć, w oparciu o wstępną informację o projektach badawczych i zainteresowaniach uczestniczących w nich doktorantek i doktorantów. Podstawową formą pracy będą dyskusje na temat wybranych prac poświęconych badaniom przeszłości (uczestnicy/uczestniczki będą odpowiedzialne/i za przedstawienie wybranej pozycji i współprowadzenie dyskusji) oraz wokół prezentacji projektów doktorskich pod kątem problemów metodologicznych.

Zajęcia odbędą się w trzech modułach:

1. refleksji teoretycznej (D.Kałwa), w ramach której przedmiotem dyskusji epistemologiczne zalety i problemy związane z inter-, trans- i polidyscyplinarności badań nad przeszłością; dyskusja wokół wybranych propozycji metodologicznych (postzależność, zwrot etyczny, polityka historyczna).

2. refleksji źródłoznawczej (B. Brzostek), w ramach której będziemy na przykładach różnych źródeł (dokumentów osobistych, fotografii, przedmiotów codziennego użytku, filmów, prozy etc.) szukali różnych metod badawczych i interpretacji, odnoszących się do wspomnianej w punkcie 1. metodologii.

3. prezentacji doktoranckich, odnoszących się przede wszystkim do wyzwań badawczych i trudności metodologicznych.

Literatura:

zakres literatury zostanie podany na platformie Kampus zgodnie z wyborem tematów wiodących na zajęciach organizacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)