Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) - dobrowolny - 2022L

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-POGRWD2022L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) - dobrowolny - 2022L
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

4 h warsztatów stacjonarnie

stosowane metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wspólna analiza wniosków grantowych

Pełny opis:

Podstawowym celem warsztatów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych wskazówek dotyczących konstruowania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na granty dla doktorantów oraz młodych badaczy, oferowane przez Narodowe Centrum Nauki. Podczas zajęć, na podstawie konkretnych przykładów finansowanych grantów, omówiony zostanie proces od pomysłu, poprzez gromadzenie danych, tworzenie budżetu oraz sam proces wypełniania aplikacji. Słuchacze będą zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami z procesu tworzenia oraz realizacji grantów badawczych, jak również będą mieli okazję do skonsultowania własnych pomysłów badawczych. Zajęcia dedykowane są zarówno osobom na zaawansowanym, jak również na początkowym etapie planowania i tworzenia projektu badawczego. Założeniem prowadzącego zajęcia jest podzielenie się kilkuletnim doświadczeniem z przygotowywania oraz realizacji grantów, a przede wszystkim wskazanie potencjalnych obszarów problematycznych i zagrożeń związanych z tworzeniem aplikacji grantowej.

Literatura:

* Raporty i analizy znajdujące się na stronie ncn.gov.pl, w zakładce Finansowanie nauki - „Zestawienia statystyczne i analizy”

* Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

P8S_WK.3 podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

P8S_UK.4 uczestniczyć w dyskursie nauko¬wym

Umiejętności: potrafi

P8S_UW.2 dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań nauko¬wych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twór¬czym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

P8S_UO.1 planować i realizować indywidu¬alne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym

P8S_UU.1 samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P8S_KK.2 krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

obecność jest obowiązkowa

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): prepraration a one-page synopsis summary describing own research project

metody weryfikacji efektów uczenia się: group discussion, written synopsis

kryteria oceniania: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Matuszczyk, Monika Rekowska
Prowadzący grup: Kamil Matuszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

4 h warsztatów stacjonarnie

stosowane metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wspólna analiza wniosków grantowych

Pełny opis:

Podstawowym celem warsztatów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych wskazówek dotyczących konstruowania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na granty dla doktorantów oraz młodych badaczy, oferowane przez Narodowe Centrum Nauki. Podczas zajęć, na podstawie konkretnych przykładów finansowanych grantów, omówiony zostanie proces od pomysłu, poprzez gromadzenie danych, tworzenie budżetu oraz sam proces wypełniania aplikacji. Słuchacze będą zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami z procesu tworzenia oraz realizacji grantów badawczych, jak również będą mieli okazję do skonsultowania własnych pomysłów badawczych. Zajęcia dedykowane są zarówno osobom na zaawansowanym, jak również na początkowym etapie planowania i tworzenia projektu badawczego. Założeniem prowadzącego zajęcia jest podzielenie się kilkuletnim doświadczeniem z przygotowywania oraz realizacji grantów, a przede wszystkim wskazanie potencjalnych obszarów problematycznych i zagrożeń związanych z tworzeniem aplikacji grantowej.

Literatura:

* Raporty i analizy znajdujące się na stronie ncn.gov.pl, w zakładce Finansowanie nauki - „Zestawienia statystyczne i analizy”

* Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)