Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNH - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-RNZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNH - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia badań związanych z tematyką rozprawy doktorskiej. Mają charakter ściśle zindywidualizowany, uwzględniając istotne zarówno z punktu widzenia doktoranta, jak i z punktu widzenia promotora zagadnienia warsztatu naukowego, np. pisanie tekstów akademickich, komunikacja naukowa i upowszechnianie wyników badań, zapoznanie się z koncepcją data science oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_WG.1),

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie (P8S_WG.2),

- metodologię badań naukowych (P8S_WG.3),

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (P8S_WK.1),

- ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK.2),

Umiejętności:

potrafi

- dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy (P8S_UW.2),

- planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym (P8S_UO.1), - samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1),

Kompetencje społeczne:

jest gotów do

- krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.1),

- krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.2),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (P8S_KK.3),

- wypełniania zobowiązań społecz¬nych badaczy i twórców (P8S_KO.1),

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2),

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (P8S_KO.3),

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności (P8S_UW.1):

definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym (P8S_KR.1):

prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rekowska
Prowadzący grup: Adam Andrzejewski, Agata Bareja-Starzyńska, Bożena Bielenin-Lenczowska, Tomasz Bigaj, Magdalena Bogusławska, Karolina Broś, Sławomir Buryła, Renata Ciołek, Janusz Dobieszewski, Ireneusz Gaworski, Agnieszka Graff-Osser, Justyna Grudzińska-Zawadowska, Mariusz Grygianiec, Aleksandra Hnatiuk, Paweł Janiszewski, Olga Jauer-Niworowska, Anna Jopek-Bosiacka, Anna Just, Agnieszka Karpowicz, Alina Kępińska, Marcin Klik, Katarzyna Kłosińska, Agnieszka Kościańska, Grzegorz Kość, Urszula Kowalczuk, Roman Krzywy, Magdalena Latkowska, Alina Molisak, Piotr Morawski, Żaneta Nalewajk-Turecka, Tomasz Nowak, Joanna Odrowąż-Sypniewska, Michał Oleszczyk, Dawid Osiński, Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, Szymon Paczkowski, Michał Paradowski, Przemysław Pietrzak, Tadeusz Pióro, Jan Potkański, Jerzy Pysiak, Tomasz Rakowski, Stefano Redaelli, Svitlana Romaniuk, Sławomir Rzepka, Mateusz Salwa, Karol Samsel, Krzysztof Skwierczyński, Danuta Stasik, Piotr Szlanta, Michał Wardzyński, Marek Węcowski, Piotr Węcowski, Elżbieta Wichrowska, Tomasz Wiśniewski, Anna Wodzińska, Rafał Wonicki, Beata Wójtowicz, Paweł Żmudzki, Marta Żuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rekowska
Prowadzący grup: Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Grzegorz Bąbiak, Magdalena Dąbrowska, Renata Diaz-Szmidt, Marcin Filipowicz, Romuald Gozdawa-Gołębiowski, August Grabski, Anna Horolets, Tomasz Jeż, Dobrochna Kałwa, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Marta Kaźmierczak, Bartosz Kontny, Bogna Kosmulska, Małgorzata Kot, Magdalena Kozłowska, Monika Kresa, Beata Kubiak Ho-Chi, Michał Kuziak, Beata Łukaszewicz, Anna Michałowska-Mycielska, Krzysztof Misiewicz, Paweł Nowakowski, Grzegorz Pac, Marek Paryż, Marek Pokropski, Marcin Poręba, Paweł Rutkowski, Piotr Schollenberger, Agnieszka Szarkowska, Ewa Szczęsna, Grażyna Szelągowska, Krystyna Szymankiewicz, Agnieszka Tomas, Urszula Topczewska, Piotr Twardzisz, Piotr Ugniewski, Jakub Urbanik, Halina Walentowicz, Marek Węcowski, Robert Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rekowska
Prowadzący grup: Agata Bareja-Starzyńska, Tomasz Bigaj, Robert Birkholc, Maria Błaszkiewicz, Agnieszka Budzyńska-Daca, Adam Cieśliński, Cezary Cieśliński, Jarosław Czubaty, Miłosz Giersz, Marcin Grodzki, Anna Horolets, Anna Jaroszewska, Tomasz Jędrzejewski, Grażyna Jurkowlaniec, Agnieszka Kościańska, Michał Kuziak, Adrian Kuźniar, Jan Kwapisz, Grzegorz Leszczyński, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Ewa Modrzejewska, Piotr Morawski, Grzegorz Myśliwski, Magda Nabiałek, Dominika Oramus, Joanna Osiejewicz, Dawid Osiński, Patrycjusz Pająk, Jacek Perlin, Włodzimierz Pessel, Monika Płużyczka, Marcin Poręba, Jan Potkański, Maciej Ptaszyński, Svitlana Romaniuk, Magdalena Trysińska, Danuta Ulicka, Anna Wieczorkiewicz, Aleksander Wolicki, Łukasz Wróbel, Szymon Wróbel, Magdalena Zawisławska, Judyta Zbierska-Mościcka, Adam Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)