Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz. - POL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-WM-JEZ-4-PL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz. - POL
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Celem warsztatów jest zaznajomienie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

dobór metody do składu grupy (grupy jednojęzyczne i wielojęzyczne) oraz trudności w pracy wynikające z różnych kompetencji językowych i znajomości innych języków,

formy zajęć uniwersyteckich i ich specyfika (np. ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, seminaria, zajęcia dla studentów jednego kierunku i zajęcia ogólnouniwersyteckie; zajęcia w sali i e-learning, zajęcia mieszane),

budowanie sylabusów i ich rola w procesie nauczania i oceny efektów kształcenia,

zasady konstruowania konspektów zajęć językoznawczych,

różne sposoby weryfikacji efektów kształcenia, m.in. rozmowy zaliczeniowe, prace zaliczeniowe.

Literatura:

Ćwikliński A. (red.), 2014, Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością, Poznań, s. 193-207, 267-275.

Kruszewski K. (red.), 2012, Sztuka nauczania, t. 1., Warszawa, s. 54-108, 186-240.

Schwartz D.L., Tsang J.M., Blair K.P. (red.), 2017, Jak się uczymy?, Warszawa, s. 274-286, 300-346, 380-392.

Szczepaniak-Sobczyk L., 2018, E-learning w edukacji humanistycznej, Gdańsk, s. 95-110, 176-201.

Wierzbicka A., 2019, Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej, Łódź.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Słuchacz zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne różnych metod dydaktycznych stosowanych w nauczaniu przedmiotów językoznawczych oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu metodyki nauczania przedmiotów językoznawczych w szkole wyższej [P8S_WG.1].

Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe współczesnej metodyki nauczania przedmiotów językoznawczych w szkole wyższej [P8S_WG.2], a także zasady upowszechniania wyników działalności naukowej w formie zajęć prowadzonych dla studentów, kursów otwartych (tryb otwartego dostępu) [P8S_WG.4].

UMIEJĘTNOŚCI

Słuchacz potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu metodyki nauczania w szkole wyższej do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów dydaktycznych dotyczących nauczania przedmiotów językoznawczych, w szczególności:

definiować cel i przedmiot zajęć, określać efekty kształcenia, tworzyć konspekt zajęć;

rozwijać metody, techniki i narzędzia dydaktyczne oraz twórczo je stosować;

dobierać odpowiednie metody weryfikacji efektów kształcenia [P8S_UW.1].

Słuchacz potrafi również samodzielnie planować zajęcia językoznawcze lub ich cykle [P8S_UU.1] oraz realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi [P8S_UU.2].

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Słuchacz jest gotów do krytycznej oceny różnych metod dydaktycznych oraz metod sprawdzania efektów kształcenia, krytycznej oceny własnej działalności dydaktycznej, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. Jest też gotów wypełniać zobowiązania społeczne, które ciążą na badaczach [P8S_KO.1.].

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w zajęciach

2. Wykonanie w terminie zadania zaliczeniowego dostępnego na platformie Kampus (COME) i uzyskanie wyniku pozytywnego (minimum 60% punktów możliwych do zdobycia).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Magdalena Zawisławska
Prowadzący grup: Iwona Burkacka, Magdalena Zawisławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Pełny opis:

Celem warsztatów jest zaznajomienie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

• dobór metody do składu grupy (grupy jednojęzyczne i wielojęzyczne) oraz trudności w pracy wynikające z różnych kompetencji językowych i znajomości innych języków,

• formy zajęć uniwersyteckich i ich specyfika (np. ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, seminaria, zajęcia dla studentów jednego kierunku i zajęcia ogólnouniwersyteckie; zajęcia w sali i e-learning, zajęcia mieszane),

• budowanie sylabusów i ich rola w procesie nauczania i oceny efektów kształcenia,

• zasady konstruowania konspektów zajęć językoznawczych,

• różne sposoby weryfikacji efektów kształcenia, m.in. rozmowy zaliczeniowe, prace zaliczeniowe.

Literatura:

• Ćwikliński A. (red.), 2014, Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością, Poznań, s. 193-207, 267-275.

• Kruszewski K. (red.), 2012, Sztuka nauczania, t. 1., Warszawa, s. 54-108, 186-240.

• Schwartz D.L., Tsang J.M., Blair K.P. (red.), 2017, Jak się uczymy?, Warszawa, s. 274-286, 300-346, 380-392.

• Szczepaniak-Sobczyk L., 2018, E-learning w edukacji humanistycznej, Gdańsk, s. 95-110, 176-201.

• Wierzbicka A., 2019, Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej, Łódź.

Uwagi:

zajęcia na platformie Kampus dostępne od 20 lutego 2023 r. do 20 marca 2023 roku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)