Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki o sztuce - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-WM-NOS-4
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki o sztuce - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz.
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce.

Pełny opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce. Proponowanym punktem wyjścia i wstępną lekturą jest tekst Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej Michała Hellera.

Nacisk zostanie położony na metodyczne przygotowanie do tworzenia rozprawy doktorskiej oraz opracowywania i prowadzenia zajęć akademickich.

Literatura:

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, red. Kazimierz Kuciński, Warszawa 2015

Heller Michał, Jak być uczonym, Kraków 2009 (2 wyd. Kraków 2017)

Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanuel Kulczycki, Poznań 2017

Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010 (oraz liczne wcześniejsze wydania)

Wizualizacja informacji w humanistyce, red. Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska, Toruń 2017

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu. (P8S_WG.4)

- potrafi:

 transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej (P8S_UW.3)

 upowszechniać wyniki działalno¬ści naukowej, także w formach popularnych (P8S_UK.2)

 inicjować debatę (P8S_UK.3)

 samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1)

 planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (P8S_UU.2)

- jest gotów do:

 wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców (P8S_KO.1)

 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2)

 podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyni¬ków działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej (P8S_KR.1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Uczestnik otrzyma je, gdy prowadzący pozytywnie zweryfikuje efekty uczenia się. W sytuacjach wątpliwych – możliwa dodatkowa rozmowa prowadzącego z doktorantem, dopuszczalna jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski
Prowadzący grup: Marek Czapelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce.

Pełny opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce. Proponowanym punktem wyjścia i wstępną lekturą jest tekst Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej Michała Hellera.

Nacisk zostanie położony na metodyczne przygotowanie do tworzenia rozprawy doktorskiej oraz opracowywania i prowadzenia zajęć akademickich.

Literatura:

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, red. Kazimierz Kuciński, Warszawa 2015

Heller Michał, Jak być uczonym, Kraków 2009 (2 wyd. Kraków 2017)

Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanuel Kulczycki, Poznań 2017

Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010 (oraz liczne wcześniejsze wydania)

Wizualizacja informacji w humanistyce, red. Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska, Toruń 2017

Uwagi:

Efekty uczenia:

Uczestnik zajęć:

- zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu. (P8S_WG.4)

- potrafi:

transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej (P8S_UW.3)

upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych (P8S_UK.2)

inicjować debatę (P8S_UK.3)

samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1)

planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (P8S_UU.2)

- jest gotów do:

wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców (P8S_KO.1)

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2)

podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej (P8S_KR.1)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski
Prowadzący grup: Marek Czapelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce.

Pełny opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce. Proponowanym punktem wyjścia i wstępną lekturą jest tekst Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej Michała Hellera.

Nacisk zostanie położony na metodyczne przygotowanie do tworzenia rozprawy doktorskiej oraz opracowywania i prowadzenia zajęć akademickich

Literatura:

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, red. Kazimierz Kuciński, Warszawa 2015

Heller Michał, Jak być uczonym, Kraków 2009 (2 wyd. Kraków 2017)

Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanuel Kulczycki, Poznań 2017

Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010 (oraz liczne wcześniejsze wydania)

Wizualizacja informacji w humanistyce, red. Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska, Toruń 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)