Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania empiryczne w naukach prawnych. Projektowanie, zastosowania i metody-kurs dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-BENP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania empiryczne w naukach prawnych. Projektowanie, zastosowania i metody-kurs dla zaawansowanych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Liczba godzin zajęć: 15

Stosowane metody dydaktyczne: dyskusja w sali, czytanie lektur

Pełny opis:

Konwersatorium jest kontynuacją, na poziomie zaawansowanym, kursu wstępnego z metod empirycznych w naukach prawnych dla doktorantów (1600 -SZD-BENP). Zajęcia są zorganizowane wokół kilku studiów przypadków użycia metod empirycznych w prawie. Studia przypadków, które są omawiane na zajęciach na podstawie literatury z konkretnych projektów empirycznych, dobierane są w taki sposób, aby reprezentować różne nurty badawcze i zainteresowania kursantów. Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom lepszego wglądu w możliwości jakie dają metody empiryczne w naukach prawnych i ich ograniczenia.

Ponieważ kurs ma na celu poprawę zrozumienia przez uczestników metod empirycznych w prawie, zakłada on że uczestnicy ukończyli ogólny kurs metod empirycznych w naukach społecznych na poziomie magisterskim lub kurs wprowadzający do metod empirycznych w naukach prawnych na poziomie doktoranckim (1600 -SZD-BENP).

Założeniem kursu jest aktywny udział uczestników w dyskusji na zajęciach. Każdy uczestnik zostanie poproszony o przedstawienie krótkiego wprowadzenia do wybranego przez siebie studium przypadku (łączenie się w grupy do trzech osób będzie dozwolone lub wymagane w zależności od liczby uczestników). Ze względu na charakter zajęć wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność).

Literatura:

W trakcie kursu będą wykorzystywane dwa rodzaje literatury, podręczniki z zakresu metodologii empirycznych badań prawnych oraz artykuły naukowe i monografie opisujące konkretne badania Podręczniki są wymienione poniżej:

1. Banakar, R. and M. Travers, eds. Theory and method in socio-legal research, Hart 2005.

2. McConville, M., ed. Research methods for law. Edinburgh University Press, 2010

3. Leeuw, F. L., and H. Schmeets. Empirical legal research: A guidance book for lawyers, legislators and regulators. Edward Elgar Publishing, 2016.

4. Cane, P., and H. Kritzer, eds. The Oxford handbook of empirical legal research. OUP Oxford, 2010.

5. Epstein, L. and A. D. Martin. An introduction to empirical legal research. Oxford University Press, 2014.

Literatura do omawiania studiów przypadku będzie ustalona na zajęciach, w zależności od zainteresowań badawczych uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Student zna:

1. Wybraną literaturę z zakresu metodologii empirycznych nauk prawnych

2. Wyniki i ograniczenia metod empirycznych w konkretnych studiach przypadków

Student potrafi

1. Podejmować świadome decyzje o zastosowaniu metody empirycznej w swoim projekcie badawczym

2. Kontynuować samodzielne studiowanie metodologii badań empirycznych w prawie

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): Ocena na zaliczenie, brak egzaminu

Metody weryfikacji efektów uczenia się: nieformalne

Kryteria oceniania: Jakość udziału w dyskusji, jakość wprowadzenia do studium przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Winczorek
Prowadzący grup: Jan Winczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Liczba godzin zajęć: 15

Stosowane metody dydaktyczne: dyskusja w sali, czytanie lektur

Pełny opis:

Konwersatorium jest kontynuacją, na poziomie zaawansowanym, kursu wstępnego z metod empirycznych w naukach prawnych dla doktorantów (1600 -SZD-BENP). Zajęcia są zorganizowane wokół kilku studiów przypadków użycia metod empirycznych w prawie. Studia przypadków, które są omawiane na zajęciach na podstawie literatury z konkretnych projektów empirycznych, dobierane są w taki sposób, aby reprezentować różne nurty badawcze i zainteresowania kursantów. Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom lepszego wglądu w możliwości jakie dają metody empiryczne w naukach prawnych i ich ograniczenia.

Literatura:

W trakcie kursu będą wykorzystywane dwa rodzaje literatury, podręczniki z zakresu metodologii empirycznych badań prawnych oraz artykuły naukowe i monografie opisujące konkretne badania Podręczniki są wymienione poniżej:

1. Banakar, R. and M. Travers, eds. Theory and method in socio-legal research, Hart 2005.

2. McConville, M., ed. Research methods for law. Edinburgh University Press, 2010

3. Leeuw, F. L., and H. Schmeets. Empirical legal research: A guidance book for lawyers, legislators and regulators. Edward Elgar Publishing, 2016.

4. Cane, P., and H. Kritzer, eds. The Oxford handbook of empirical legal research. OUP Oxford, 2010.

5. Epstein, L. and A. D. Martin. An introduction to empirical legal research. Oxford University Press, 2014.

Literatura do omawiania studiów przypadku będzie ustalona na zajęciach, w zależności od zainteresowań badawczych uczestników seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)