Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Feminism and law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-FnL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Feminism and law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

liczba godzin zajęć: 20

Stosowane metody dydaktyczne: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza współczesnych idei feministycznych oraz ich oddziaływań na instytucje prawne i polityczne. W znacznej mierze wykład ma charakter interdyscyplinarny. Szczegółowe zagadnienia wykładu będą dotyczyły następujących problemów:

- feminizm w perspektywie międzynarodowej,

- podział sfery publicznej i prywatnej,

- pojęcie dobrego rządzenia; parytety,

- etyka troski; prawa reprodukcyjne.

Literatura:

Wykaz literatury związanej z przedmiotem

Dobrochna Bach-Golecka, „The Emerging Right to Good Governance”, American Journal of International Law. Unbound, 112 (2018), s. 89-93.

Hilary Charlesworth, Christine Chinkin, Shelley Wright, “Feminist Approach to International Law”, American Journal of International Law 85 (1991), s. 613-645.

Mary Evans, The Persistence of Gender Inequality, Polity Press 2017.

Therese Houston, How Women Decide, New York 2016.

Martha Nussbaum, Creating Capabilities. The Human Development Approach, Harvard University Press 2011.

Caroline Criado Perez, Invisible Women. Exposing Data Bias in a World Designed for Men, Vintage 2019.

Michele Schumacher, Women in Christ. Toward a New Feminism, William B. Eerdmans Publishing Company 2003.

Sibyl Schwarzenbach, On Civic Friendship. Including Women in the State, Columbia University Press 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

WK3, UW1

Wiedza:

Student zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy dotyczącej idei filozoficznych do regulacji prawnych.

Umiejętności:

Student potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z dziedziny filozofii oraz nauk prawnych z zakresu idei feminizmu do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanej literatury przedmiotu, aktywny udział w dyskusji. Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 wykłady. W przypadku braku wymaganych obecności doktorant może napisać dodatkową pracę dodatkową (tematyka ustalana indywidualnie)

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): obecność w trakcie zajęć (80%), aktywność w trakcie zajęć (20%).

Przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia (praca pisemna).

Metody weryfikacji efektów uczenia się: aktywność na zajęciach.

kryteria oceniania: obecność na zajęciach (80%), aktywność na zajęciach (20%),

praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Bach-Golecka
Prowadzący grup: Dobrochna Bach-Golecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)