Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranta - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SDOK-GSEiGP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranta - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

30 godzin seminarium w sali lub zdalnie w zależności od sytuacji pandemicznej.

Stosowane metody dydaktyczne - dyskusja

Pełny opis:

Celem seminarium doktoranckiego jest przygotowanie pracy doktorskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy. Tematyka kolejnych spotkań jest związana z przygotowywanymi przez uczestników pracami doktorskimi. Doktoranci przygotowują prace samodzielnie (pod opieką tutorską), a na seminarium przedstawiają cząstkowe i ostateczne wyniki badań poddając się ocenie grupy. W skład grupy wchodzą wszyscy doktoranci SDNS w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Literatura:

Wykaz literatury związanej z przedmiotem - niemożliwa do sprecyzowania - zależna od zakresu tematycznego i terytorialnego prac doktorskich.

Efekty uczenia się:

Ostatecznym efektem seminarium doktoranckiego jest przygotowana praca doktorska.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu – dopuszczalne 10% nieobecności, wymagana aktywność w dyskusji i przygotowanie referatu na temat przygotowywanej rozprawy w wyznaczonym terminie.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego) Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena prezentacji stopnia zaawansowania pracy doktorskiej na seminarium doktoranckim w obecności opiekuna naukowego.

Metody weryfikacji efektów uczenia się Oceniana jest aktywność i jakość dyskusji oraz systematyczność w przygotowywaniu kolejnych fragmentów pracy doktorskiej. Ocena jest dokonywana przez wszystkich prowadzących seminarium.

Kryteria oceniania - prowadzący seminarium oceniają prezentację w skali od 1 do 10 punktów. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną z ocen przez nich wystawionych. Ocena pozytywna wymaga uzyskania nie mniej niż 4 punktów. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się w sposób ustny za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik, Andrzej Kowalczyk, Jerzy Makowski, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)