Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ES-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu ekologii i biogeografii na poziomie wymaganym od absolwenta szkoły ponadpodstawowej.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi problemami ochrony przyrody oraz zagrożeniami różnorodności biologicznej. Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy i przebiegają według schematu: podstawy-działanie-efekt.

Pełny opis:

W części wprowadzającej zajęć studenci zapoznają się z: przedmiotem badań ekologii jako nauki oraz z błędnymi przekonaniami na temat pojęcia „ekologia”, z problematyką ochrony wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych, relacją miasta z obszarami chronionymi, rolą i wybranymi aspektami komunikacji społecznej w ochronie przyrody.

Następnie, studenci analizują wybrany problem praktyczny związany z ekologicznym funkcjonowaniem obszarów chronionych w sąsiedztwie intensywnych procesów urbanizacyjnych. Zadanie związane jest z funkcjonowaniem Kampinoskiego Parku Narodowego (przyroda, konflikty przestrzenne, funkcjonowanie otuliny, itp.) lub innego cennego przyrodniczo obszaru. Wiąże się z prowadzeniem badań terenowych (kartowanie, obserwacje, badania ankietowe, itp.) lub/i analizą materiału dokumentacyjnego. Studenci opracowują wyniki i na ich podstawie przygotowują kampanię informacyjną lub edukacyjną dotyczącą analizowanego problemu. Zajęcia podsumowuje prezentacja wyników badań oraz kampanii wraz z propozycjami/rekomendacjami rozwiązań praktycznych. Udział w zajęciach wiąże się z pracą samodzielną i zespołową oraz nawiązywaniem współpracy z otoczeniem społecznym.

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Przygotowanie do zajęć i praca własna nad projektem – do 30h (w zależności od systematyczności pracy podczas semestru, zaangażowania we współpracę w grupie oraz cech indywidualnych studenta).

Łącznie - 60h

Literatura:

Kalinowska A., Ekologia wybór przyszłości, Wyd. Editions Spotkania, Warszawa. 1992.

Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.

MackenzieA., A. Ball S., Virdee S. R., Krótkie wykłady. Ekologia, PWN, 2000, 2007.

Odum E., Podstawy ekologii, PWRiL, 1977.

Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, 1997.

Wiener J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, 1997, 2003.

Efekty uczenia się:

Kierunkowe efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_K02, K_K04, K_K06

Przedmiotowe efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

-Procesy ekologiczno-przyrodnicze, podstawowe teorie ekologiczne tłumaczące ich rozwój, a także czynniki je kształtujące oraz główne kierunki ich przeobrażeń;

-Znaczenie antropopresji w środowisku przyrodniczym, w szczególności w skali lokalnej i regionalnej;

-Potrzebę ochrony środowiska i zna podstawowe sposoby działań mających na celu ochronę i restytucję ekosystemów;

-Podstawowe metody i techniki służące do badania zjawisk i procesów w geoekosystemach oraz metody inwentaryzacji i waloryzacji zasobów środowiska.

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

- Wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania ekologicznego problemu badawczego o charakterze praktycznym;

- Zaplanować i przeprowadzić proste badanie naukowe lub opracowywać dane dokumentacyjne (w tym: samodzielnie korzystać ze źródeł, planować metody pozyskiwania i analizy danych, z uwzględnieniem danych terenowych) w formie projektu zwieńczonego kampanią ekologiczno-społeczną;

- Prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi;

- Uczestniczyć w dyskusji, zajmować stanowisko;

- Współdziałać i organizować pracę w grupie, pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swoich działań;

- Komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem technik właściwych kampanii informacyjno-edukacyjnej;

-Samodzielnie podnosić swój poziom wiedzy i umiejętności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent jest gotów do:

- Brania odpowiedzialności za realizację podjętych zobowiązań, bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz przestrzegania zasad etyki pracy badawczej;

- Wypełniania oraz współorganizowania działań edukacyjnych na rzecz środowiska z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi;

- Działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologiczno-społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie raportu z projektu oraz prezentacja wyników i założeń kampanii społecznej. Ocenie podlega kompletność merytoryczna rezultatów projektu, twórczy wkład w budowanie kampanii społecznej lub edukacyjnej, aktywność podczas zajęć (w tym udział w dyskusji). Możliwy test z części teoretycznej zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zachwatowicz
Prowadzący grup: Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zachwatowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)