Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GEKON Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W cyklu 2020L, przedmiot prowadzony w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Na wykładzie (30 godzin) przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia działalności gospodarczych, wyjaśnienia procesów kształtujących strukturę gospodarczą oraz relacji między działalnością gospodarczą a środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

Ćwiczenia (15 godzin) poświęcone są poznaniu wybranych zagadnień geografii ekonomicznej oraz metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie naukowej.

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STOSOWANA

Pełny opis:

Zakres treści wykładów:

- Geografia ekonomiczna jako dyscyplina naukowa (przedmiot i cele geografii ekonomicznej, rozwój geografii ekonomicznej, główne kierunki badawcze),

- Rozwój gospodarczy w ujęciu przestrzennym i czasowym (od rzemiosła do fordowskiego modelu produkcji, post-fordyzm w gospodarce, czynniki rozwoju gospodarczego, gospodarka oparta na wiedzy),

- Koncepcja rozwoju zrównoważonego (geneza i założenia koncepcji, strategie rozwoju zrównoważonego),

- Główne podmioty w gospodarce: człowiek (zasoby siły roboczej i jej zróżnicowanie, mobilność przestrzenna pracowników, elastyczne formy zatrudnienia), przedsiębiorstwo (typy przedsiębiorstw, splot przedsiębiorstwo-terytorium), państwo (kreowanie polityki gospodarczej, międzynarodowe stosunki gospodarcze),

- Lokalizacja działalności gospodarczej. Teorie lokalizacji działalności rolniczej (teoria J.H. von Thunena) , przemysłowej (teorie A. Webera i A Loscha) i usługowej (teoria ośrodków centralnych W. Christallera, modele sieci transportowych, modele lokalizacji usług hotelarskich i gastronomicznych),

- Region ekonomiczny (teoria regionu ekonomicznego, typologia regionów, rozwój regionów i ich konkurencyjność, koncepcja klastrów),

- Nierówności regionalne - gospodarcze zróżnicowanie krajów i regionów (kontrasty w gospodarce światowej, bariery w rozprzestrzenianiu się rozwoju, nowa konfiguracja przestrzenno-ekonomiczna w Europie),

- Procesy integracji gospodarczej (koncepcje integracji gospodarczej, integracja gospodarcza - przykłady ze świata, EWG - UE: cele narzędzia działania, rozwój przestrzenny, korzyści i koszty międzynarodowej integracji gospodarczej),

- Procesy globalizacji w gospodarce (formy globalizacji, główne podmioty globalizacji, granice procesów globalizacji).

Zakres treści ćwiczeń:

- Zasięg przestrzenny funkcjonowania przedsiębiorstw,

- Rozwój społeczno-gospodarczy. Czynniki endo- i egzogeniczne ,

- Przestrzenne zróżnicowanie działalności gospodarczej,

- Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej,

- Ekonomika turystyki i rekreacji,

- Miasto jako biegun rozwoju gospodarczego

- Wybrane aspekty rozwoju zrównoważonego.

Nakład pracy studenta:

Wykład - 30 godzin,

Ćwiczenia - 15 godzin,

Przygotowanie do egzaminu - 10-15 godzin.

Literatura:

Wykład:

Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kuciński K., 2004, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa.

Kuciński K. (red.), 2009, Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.

Wieloński A., 2005, Geografia przemysłu, Wyd. UW, Warszawa.

Aoyama Y., Murphy J.T., Hanson S., 2011, Key Concepts in Economic Geography, Sage Publication, London.

Clark G.L., Feldman M.P., Gertler M.S. (red.), 2003, The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, Oxford.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W05, K_W09, K_U02, K_U07, K_U08, K_K01

Po ukończeniu zajęć student:

1. w zakresie wiedzy:

- zna główne koncepcje i problemy badawcze geografii ekonomicznej,

- zna fachową terminologię z zakresu geografii ekonomicznej,

- ma podstawową wiedzę o procesach ekonomicznych współczesnego świata,

- zna i rozumie współzależności między środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym,

- rozumie przyczyny przestrzennego zróżnicowania rozwoju oraz wpływ globalizacji i integracji gospodarczej na te procesy,

- zna podstawowe metody badawcze stosowane w geografii ekonomicznej,

- ma wiedzę na temat aplikacyjnych aspektów wiedzy teoretycznej z zakresu geografii ekonomicznej,

2. w zakresie umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego,

- umie wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym,

- wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych,

- potrafi przedstawić ustnie wybrane zagadnienie z zakresu geografii ekonomicznej,

- posługuje się podstawową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2,

3. w zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi,

- rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu. Przy czym warunkiem wystawienia oceny końcowej z przedmiotu są pozytywne oceny zarówno z ćwiczeń, jak i wykładów.

Podstawą do wystawienia oceny z ćwiczeń jest suma punktów uzyskana przez studenta za poszczególne ćwiczenia, oddawane w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą zajęcia.

Ocena z wykładu jest wystawiona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta na teście. Test obejmuje wyłącznie zagadnienia poruszane na wykładach i odbędzie się podczas ostatniego lub przedostatniego wykładu.

W przypadku negatywnej z wykładu, student może przystąpić do zaliczenia w sesji poprawkowej. Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić wyłącznie osoby, które nie zaliczyły przedmiotu w pierwszym terminie lub nie mogły wówczas przystąpić do zaliczenia z przyczyn losowych. Jednakże wówczas konieczne jest przedłożenie usprawiedliwienia (np. zwolnienie lekarskie).

W przypadku negatywnej oceny z ćwiczeń student ma prawo końca sesji poprawkowej poprawić ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.